Predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP u dvodnevnoj posjeti DCK BiH

posjeta-predstavnika-za-evropu-31.10-01

U periodu od 24 do 25. oktobra/listopada 2016. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu su boravili predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) iz Budimpešte  g-đa Mette Petersen, šef klastera zemalja jugoistočne Evrope i  dr. Mahesh Gunasekara, koordinator za zdravstvo.

Tokom dvodnevne posjete je, osim razgovora o praćenju realizacije aktivnosti iz dokumenta mape puta DCK BiH, održan i sastanak sa predstavnicima UNICEF-a BiH, te se razgovoralo o razvijanju okvira koncepta za partnerstvo inicirano sa UNICEF-om u području rada sa djecom i mladima (sigurnost djece u školama i promovisanje zdravih životnih stilova).
Na radnim sastancima posvećenim implementaciji projekata „Aktivno starenje“ (realizacija  aktivnosti na terenu u okviru ovoga projekta je u toku), „Prva pomoć na radnom mjestu“ (projekat koji za konačan cilj ima dobijanje Evropskog certifikata iz prve pomoći, prvenstveno u oblasti edukacije iz prve pomoći za vozače motornih vozila) i „Organizacioni razvoj“, za koje je donator Italijanski Crveni krst/križ, potvrđena je strateška opredijeljenost Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu u nastavku pružanja sveobuhvatne podrške strukturi DCK BiH, iako nema fizičkog prisustva Kancelarija MFDCKiCP u BiH od kraja mjeseca avgusta/kolovoza ove godine. Ispred DCK BiH sastancima su prisustvovali Glavni tajnik gosp. Branko Leko, Finansijski menadžer g-đica Azra Bričić i Koordinator za međunarodnu saradnju i asistent Glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

U tom smislu, naglašeno je da će se kontinuirano pružati podrška osoblja iz Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu, posebno u četiri prioritetna područja prethodno predložena od strane predstavnika uprave i rukovodstva DCK BiH:
1. Oblast kadrovskih pitanja (započeti proces restrukturiranja sjedišta nacionalnog društva, uključujući sistematizaciju radnih mjesta u Stručnoj službi DCK BiH).
2. Izmjene i dopune Zakona o CK BiH (u prvoj fazi, a zatim u narednoj fazi izmjene i dopune Statuta DCK BiH)   
3. Mladi CK (formiranje i rad koordinacionog tijela mladih na nivou DCK BiH)
4. Komunikacija (interna i spoljna komunikacija)

Takođe je data podrška MFDCKiCP ažuriranju i izradi Strategije DCK BiH (u skladu sa Strategijom 2020 MFDCKiCP), kao i završetku izrade Plana za vanredne situacije i Standardnih operativnih procedura u oblasti Pripravnosti i odgovora na katastrofe. Predstavnici MFDCKiCP su ponovno potvrdili izraženu vlastitu i spremnost Finskog Crvenog krsta/križa da nastave doprinositi u tehničkoj podršci u oblasti kadrovskih pitanja,  kao i spremnost za angažovanje osobe iz sjedišta u Ženevi za podršku u radu na izmjenama i dopunama Zakona o DCK BiH (g-đa Drina Karahasanović, član Zajedničke komisije za statute nacionalnih društava).
Tokom posjete upriličen je i obilazak zgrade DCK BiH, o čijim je fazama obnove uvažene goste informisala inženjer za nadzor radova III faze - uređenje unutrašnjeg enterijera na prvom spratu zgrade, koja je u toku. Tom prilikom najavljeno je očekivano preseljenje Stručne službe DCK BiH u svoje sjedište tijekom proljeća 2017. godine, što će omogućiti prestanak dugogodišnjeg podstanarstva i stvaranje preduslova za samo-održivost nacionalnog društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Održan radni sastanak sa predstavnicima UNICEF-a u BiH

Sastanak predstavnika Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) i Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) sa predstavnicima UNICEF-a u BiH održan je dana 25.10.2016. godine u prostorijama UN-a u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali: gosp. Branko Leko, Glavni tajnik DCK BiH; g-đa Mette Petersen, Šef klastera zemalja jugoistočne Evrope MFDCKiCP; dr. Mahesh Gunasekara, Koordinator za zdravstvo MFDCKiCP; g-đa Ivana Grujić, Program koordinator DCK BiH; g-đica Žaklina Ninković, Koordinator za međunarodnu saradnju i asistent Glavnog tajnika DCK BiH i g-đa Ana Riati, Zamjenik predstavnika UNICEF-a u Bosni i Hercegovini sa saradnicima.
Na sastanku je prvenstveno zajednički prihvaćena inicijativa izgradnje snažnijeg i strateškog partnerstva između UNICEF-a BiH i DCK BiH, uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koje će maksimizirati zajednički potencijal, sa ciljem da se definišu nove oblasti saradnje u području rada sa djecom i mladima (sigurnost djece u školama, uz sistematičnu edukaciju iz prve pomoći te promovisanje zdravih životnih stilova).

Program rada UNICEF-a u Bosni i Hercegovini fokusiran je na slijedećim područjima djelovanja: Razvoj ranog djetinjstva; Socijalna uključenost djece, Zaštita djece u katastrofama, Edukacija, Zastupanje djece vezano za nasilje.
Predstavnici DCK BiH su iskazali zadovoljstvo pomenutom inicijativom, imajući u vidu dosadašnju saradnju strukture DCK BiH sa UNICEF-om u BiH u određenim projektima i izražena je nada za intenziviranjem daljnje uspješne saradnje. Tokom razgovora naglašena je ključna uloga DCK BiH u pripremama i odgovorima na prirodne katastrofe i nesreće, kao i u zadovoljavanju potreba najugroženijih kategorija stanovništva kroz stručnost u provođenju humanitarnih aktivnosti i pružanju socijalnih usluga. DCK BiH je uključeno u akcione planove na državnom nivou koji se odnose na pripreme i odgovor na prirodne katastrofe i nesreće i ključni je partner relevantnih institucija koje se bave tom problematikom. Aktivnosti koje je realizovala struktura DCK BiH tokom poplava 2014. godine potvrdile su ulogu i značaj Crvenog krsta/križa u tom području. Predstavnicima UNICEF-a prezentovan je rad mladih u Crvenom krstu/križu, način njihovog organizovanja u strukturi i aktivnosti koje se rade. Crveni krst/križ ima jako dobro razvijenu saradnju sa osnovnim i srednjim školama, dok saradnja sa fakultetima nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou.

Predstavnici MFDCKiCP predstavili su svoj program za mlade YABC (Mladi kao agenti promjene ponašanja), koji se odnosi na promociju kulture, nenasilja i izgradnju mira, i podstiče mlade da uzmu aktivnu ulogu u svojoj zajednici. DCK BiH ima obučene mlade za implementaciju ovog programa u BiH. Naglasili su važnost promovisanja zdravih životnih stilova: reproduktivno zdravlje mladih, promovisanje fizičke aktivnosti, bavljenje sportova, zdrava ishrana.
Tom prilikom je takođe predloženo potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, kojim će se generalno definisati oblast saradnje, ljudski i finansijski resursi, te potom formirati i grupa ključnih osoba koje će na tehničkim sastancima koji slijede definisati oblasti saradnje i geografske lokacije na koje bi se fokusirale zajedničke projektne aktivnosti, a posebno aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa za ciljnu grupu od 10 do 19 godina starosti. Ispred UNICEF-a član radne grupe će biti g-din Mario Tokić, osoba odgovorna za dječiju zaštitu.
Na sastanku je naglašeno da će izgradnjom na komplementarnim sredstvima obje strukture, i DCK BiH i mreže UNICEF-a u BiH, dosezanjem do ugroženih zajednica i javnosti kao i povjerenjem, prisustvom, resursima, tehničkom ekspertizom i inovativnim pristupima, nastojati postići održiv uticaj u dogovorenim zajedničkim aktivnostima.

posjeta-predstavnika-za-evropu-31.10-04

Vi ste ovdje: Početak Novosti Predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP u dvodnevnoj posjeti DCK BiH