Predstavnici DCK BiH sudjelovali na Drugom sastanku Mediteranske platforme CK za migracije u Barseloni (Predana kandidatura za domaćinstvo Mediteranske konferencije)

CK-8-12-08

Drugi sastanak Mediteranske plaforme Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za migracije, koji je organizirao Centar za suradnju nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u oblasti Mediterana (CCM), zajedno sa Španjolskim Crvenim križom održan je u razdoblju od 01-02.12.2016. godine u Kulturnom centru fondacije „La Caixa“ Palau Macaya u Barceloni.

Sastanku su prisustvovali predsjednici, generalni sekretari, koordinatori za međunarodnu suradnju i kontakt osobe za migracije iz sljedećih nacionalnih društava Mediterana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Italije, Cipra, Maroka, Palestine, San Marina, Španjolske i Tunisa, kao i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) iz sjedišta u Ženevi, Zone za Europu i Zone za sjevernu Afriku i Bliski istok, Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK), te predstavnici Evropskog koordinacijskog komiteta za mlade (u ulozi posmatrača).

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) na sastanku su sudjelovali Predsjednik mr Rajko Lazić, Glavni tajnik gosp. Branko Leko, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković i predstavnik Europskog koordinacijskog komiteta za mlade ispred DCK BiH gosp. Jasmin Nikšić.

Cilj sastanka na temu „Više humanitarno angažiranje u regiji Mediterana“ je bio da se ojača i unaprijedi akcija Pokreta CK/CP na regionalnoj razini, koja se odvija kroz sljedeće aktivnosti: 1) Omogućavanje protoka informacija između nacionalnih društava; 2) Iscrtavanje migracijskih programa CK/CP na regionalnoj razini; 3) Promociju i širenje najbolje prakse CK/CP za migracije; 4) Razmjena iskustava na razini Mediterana.

Tom prilikom istaknuto je da je migracija pojava koja se konstantno povećava i odnosi se na sve zemlje Mediterana, kao mješavine porijekla, tranzita  i/ili odredišta migranata. Mnogi migranti se preseljavaju dobrovoljno, tražeći bolje ekonomske mogućnosti; drugi, kao što su izbjeglice, azilanti i žrtve trgovine ljudima, su bili primorani da napuste svoje kuće zbog sukoba, represije, progona i eksploatacije; mnogi drugi su raseljeni iz svojih zemalja zbog nesreća i degradacije životne sredine.

U protekle četiri godine Međunarodni pokret CK/CP je ojačao suradnju u načinu rada kroz regionalne pristupe fokusirajući se na platforme širom svijeta, uključujući PERCO, Centar za suradnju u oblasti Mediterana Španjolskog CK i Koordinacijsku ćeliju za migracije MFDCKiCP. Pored toga, rad zajedno sa i u partnerstvu sa drugima u skladu sa Osnovnim principima pruža priliku Pokretu da nadogradi stručnost u oblasti migracija, utvrdi strateške odgovore, savjetuje o osnovnim uslugama i pruži podršku.
Podsjećajući na važnost suradnje kao Pokreta CK/CP, Politika o migracijama – razvijena od strane MFDCKiCP u bliskim konsultacijama sa MKCK i usvojena na Generalnoj skupštini IFRC-a u Najrobiju 2009. godine obavezuje članice Pokreta da učine više i poziva na solidarnost: "Nacionalna društva u zemljama duž migracijskih puteva će raditi zajedno na poboljšanju svoje humanitarne akcije, uključujući obnavljanje obiteljskih veza“.

S obzirom na navedeni kontekst, kako bi se bolje odreagovalo na ranjivost migranata tokom migracijskih puteva (odlazak-tranzit-dolazak-povratak), posebno je naglašeno značajnim za Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca uspostavljanje mreže na Mediteranu, odnosno osnivanje Mediteranske platforme CK/CP za migracije (2013. godine), koja uključuje 26 nacionalnih društava članica Mediteranske konferencije, MFDCKiCP, MKCK i CCM.

CCM je na sastanku Mediteranske plaforme Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za migracije predložio izradu zajedničkog plana akcije za sva nacionalna društva CK/CP u Mediteranu, u koordinaciji sa Regionalnom kancelarijom MFDCKiCP za Europu i Regionalnom kancelarijom MENA (za sjevernu Afriku i Bliski Istok), a imajući u vidu rezoluciju Plana za akciju iz Londona sa Europske konferencije o migracijama 15-16. februara 2016. godine, kao  i obavezu iz Tunisa od 18. septembra 2016. godine kojom se tražilo od donosioca odluka da pojačaju kolektivne napore za zadovoljavanje potreba migranata u Mediteranu i u susjednim regionima. Takođe su predstavljeni i vodeći principi za akciju Mediteranske platforme CK/CP za migracije: 1) Suradnja, 2) Koordinacija i  3) Partnerstvo.

Na Drugom sastanku Mediteranske platforme za migracije se razgovaralo o tome da Pokret treba da se fokusira na situacije i uvjete u kojima su migranti duž cijelog svog putovanja posebno podložni riziku. Budući da Politika o migracijama takođe naglašava suštinsku potrebu za regionalnom suradnjom među nacionalnim društavima kako bi se uhvatili u koštac sa humanitarnim izazovima migracija, na sastanku je naglašeno da "Postoji odgovornost širom Pokreta za izgradnju kapaciteta, međusobnu podršku i koordinaciju".

Tom prilikom, posebna pažnja je posvećena praćenju preporuka Deklaracije iz San Marina, sa XII Mediteranske konferencije iz 2015. godine, odnosno da se:
- fokusira na smanjenje faktora rizika koji dovode migrante u stanje ugroženosti duž migracijske rute
- sagledaju ključni uzroci migracije i pruži podrška razvojnim procesima u zemljama porijekla koji mogu da doprinesu smanjenju ranjivosti i izgradnji otpornijih i samopouzdanih zajednica
- nastavi fokusirati na hitne zdravstvene ustanove, obnavljanje obiteljskih veza, psihološku podršku (PSS), kao i na   institucionalnu pripravnost i razvoj kapaciteta nacionalnih društava, posebno u oblasti socijalne uključenosti
- osnaži humanitarna diplomatija i da nastupamo, kao Pokret sa jednim glasom, ka vladama, korporativnom sektoru, partnerima i drugim organizacijama da obavljaju poslove sa nama i investiraju u zaštitu ljudi u pokretu, i da svima pruže priliku da ostvare svoje ciljeve
- ponovno potvrdi značaj pitanja u vezi sa migracijama diskutiranih na Mediteranskoj konferencije i da se skrene pažnja o njima na 32. Međunarodnoj konferenciji

CCM, kao Stalna kancelarija za praćenje rezolucija Mediteranske konferencije, je predložio potpisivanje zajedničkog obećanja o migraciji koji je predstavljen tokom 32. Međunarodne konferencije,  i nakon toga je pratio procedure potpisivanja u toku mjeseca marta 2016. godine, sa sljedećim rezultatima: više od polovine mediteranskih nacionalnih društava (15 od 26) je potpisalo obećanje i obavezalo se na rezolucije. Preostala nacionalna društva ili nisu ni odgovorila ili su imala tehničkih problema tokom postupka potpisivanja, ali nije bilo primjedbi ili odbijanja.

U sklopu panela na temu „Praćenje preporuka i točaka akcije sa prethodnog sastanka Platforme održanog u Republici San Marino 2015. godine“, koordinator za međunarodnu suradnju DCK BiH je prezentirala pripremne aktivnosti DCK BiH u slučaju velikog priliva migranata/izbjeglica u/kroz BiH. Nakon održanog panela, šef Koordinacijske ćelije za migracije iz sjedišta MDCKiCP u Ženevi je zatražila da DCK BiH dostavi ovu prezentaciju, kako bi se postavila na web platformu na svjetskoj razini za razmjenu najbolje prakse nacionalnih društava.

Predana zvanična kandidatura za domaćinstvo naredne Mediteranske konferencije CK/CP
Tokom dvodnevnog rada održani su bilateralni sastanci sa delegacijom Italijanskog Crvenog križa koju je predvodio Predsjednik gosp. Francesco Rocca (ujedno je i potpredsjednik MFDCKiCP za regiju Evrope), zatim sa delegacijom Crvenog polumjeseca Libije koju je predvodio Predsjednik gosp. Dr. Osama Mohamed Fadhli, te sa delegacijom Španjolskog Crvenog križa koju je predvodio Predsjednik gosp. Javier Senent.  Tom prilikom aktuelnom predsjedniku Upravnog odbora Mediteranske konferencije CK/CP i Predsjedniku Crvenog križa San Marina gosp. Raimondu Fattoriu predana je zvanična kandidatura DCK BiH za domaćinstvo Mediteranske konferencije CK/CP 2019. godine, u prisustvu predstavnika nacionalnih društava zemalja članica Mediteranske konferencije.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Predstavnici DCK BiH sudjelovali na Drugom sastanku Mediteranske platforme CK za migracije u Barseloni (Predana kandidatura za domaćinstvo Mediteranske konferencije)