Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) u sastavu generalni sekretar mr Rajko Lazić, koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara Žaklina Ninković, predstavnica mladih CKRS Jovana Botić i predstavnik mladih CKFBiH Haris Magrdžija (prisustvo na Forumu mladih i 22. sjednici Generalne Skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca od 04-07.12.2019. godine) je učestvovala na Statutarnim sastancima Pokreta: 22. sjednici Generalne skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, Savjetu/Vijeću delegata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i 33. Međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca koji su održani u Ženevi u periodu od 04-12.12.2019. godine.

Statutarnim sastancima Pokreta prethodio je Forum mladih CKiCP održan dana 04.12.2019. godine, a 22. sjednica Generalne skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) je održana od 05-07.12.2019. godine, u godini obilježavanja 100-te godišnjice od osnivanja MFDCKiCP, što je bio povod da se istaknu dostignuća, iskaže počast volonterima, osoblju, liderima i da se sagledaju budući izazovi. Dnevni red je sadržavao platformu za nacionalna društva za nove strateške pravce MFDCKiCP za implementiranje Strategije MFDCKiCP do 2030. godine, koja je tom prilikom usvojena. Upravni odbor MFDCKiCP je prethodno bio dostavio nacionalnim društvima dopune na Ustav MFDCKiCP i druge statutarne tekstove, gdje se između ostalog, uvode značajne promjene u smislu jednake zastupljenosti polova. Na 22. sjednici Generalne skupštine se razgovaralo o nekoliko smjerova djelovanja i strateških dokumenata, koji su jednoglasno usvojeni: Smjer djelovanja širom MFDCKiCP o upravljanju katastrofama; Smjer djelovanja - ravnopravnost polova i jednake mogućnosti; Revidirani smjer djelovanja o zaštiti integriteta nacionalnih društava i organa MFDCKiCP; i Strateški okvir MFDCKiCP o edukaciji. Tom prilikom zvanično su priznata dva nacionalna društva: Društvo Crvenog krsta/križa Butana i Društvo Crvenog krsta/križa Maršalovih ostrva, tako da sada MFDCKiCP čine 192 nacionalna društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Na sjednici Generalne skupštine su po prvi put članovi Komisije za mlade direktno izabrani od strane delegata mladih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

U toku Savjeta/Vijeća delegata Međunarodnog pokreta CKiCP održanog dana 08.12.2019. godine na plenarnim sjednicama se vodila diskusija fokusirana na sljedeće teme:
I) odgovornosti i integritet, gdje su jednoglasno usvojeni sljedeći dokumenti: Izjava Pokreta o integritetu, kao i sljedeće Rezolucije: 1) Pristup Pokreta jačanju statutarne osnove nacionalnih društava, 2) Obaveze Pokreta za angažovanje i odgovornost u zajednici, 3) Jačanje saradnje i koordinacije unutar Pokreta.
II) na osnovu analitičkog pregleda današnjih humanitarnih izazova vodila se diskusija na temu sagledavanje potreba i ugroženosti gdje su jednoglasno usvojene sljedeće Rezolucije: 1) Smjer djelovanja Međunarodnog Pokreta CKiCP o sagledavanju mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba, 2) Obnavljanje porodičnih veza: Strategija za Međunarodni pokret CKiCP 2020-2025. i 3) Jačanje implementacije Smjera djelovanja Pokreta o interno raseljenim. Takođe je usvojena Izjava Pokreta o migracijama. Na sjednici Savjeta/Vijeća delegata je usvojen dnevni red i prijedlog službenika 33. Međunarodne konferencije CKiCP, te su podnijeti izvještaji o implementaciji rezolucija sa prethodnih sjednica Savjeta/Vijeća delegata.
Tokom rada Savjeta/Vijeća delegata takođe su dodijeljene nagrada «Henry Davidson», koja ima za cilj da istakne rad osoba ili nacionalnih društava za dobrobit MFDCKiCP, medalja Henry Dunant i nagrada CKiCP za mir i humanost, kao i nagrade za volontiranje i mlade.

U periodu od 09-12.12.2019. godine je održana 33. Međunarodna konferencija CKiCP na kojoj su učestvovale članice Pokreta: prisustvovalo je 187 nacionalnih društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, MKCK i Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca kao i predstavnici 168 država potpisnica Ženevskih konvencija. Ispred Bosne i Hercegovine Nj.E. Nermina Kapetanović, ambasador i gosp. Bojan Mašić, diplomata u Stalnoj misiji BiH pri UN-u su prisustvovali 33. Međunarodnoj konferenciji. Cilj Međunarodne konferencije CKiCP je dati doprinos razvoju međunarodnog humanitarnog prava, jačanju pravnog okvira i digniteta pojedinca u humanitarnim pitanjima, kao i da se ojačaju međunarodni odnosi, savezništvo i sinergija u radu. „Djeluj danas, oblikuj sutra“ je bio izabrani slogan 33. Međunarodne konferencije koji odražava potrebu da se preduzme akcija danas da se sagledaju ključna humanitarna pitanja sa kojima se suočava Pokret CKiCP, da bi obezbjedili bolje sutra. Tema za debatu i diskusiju na prvoj komisiji je bila jačanje i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Debata na drugoj komisiji se fokusirala na temu promjena ugroženosti (u vezi sa migracijama i raseljenjem, zdravstvom, humanitarnim posljedicama klimatskih promjena, urbanizacijom i digitalnom transformacijom između ostalog). Tema za debatu na trećoj komisiji je bila povjerenje u humanitarnu akciju. Na 33. Međunarodnoj konferenciji CKiCP su usvojene sljedeće Rezolucije:
1) Plan puta za bolju nacionalnu provedbu medunarodnog humanitarnog prava, 2) Rješavanje problema mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba ljudi pogođenih oružanim sukobima, prirodnim katastrofama i drugim vanrednim situacijama, 3) Vrijeme je za djelovanje: Rješavanje epidemija i pandemija zajedno, 4) Obnavljanje porodičnih veza uz poštivanje privatnosti, uključujući i kad se odnosi na zaštitu ličnih podataka, 5) Zakoni i politike o djelovanju u katastrofama koji ne izostavljaju nikoga, 6) Žene i vodstvo u humanitarnom djelovanju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, 7) Djeluj danas, oblikuj sutra i 8) Implementacija Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o operativnim aranžmanima od 28.11.2005. godine između Crvene Davidove zvijezde u Izraelu i Društva Crvenog polumjeseca Palestine. Tom prilikom su takođe održani izbori za članove Stalne komisije Pokreta CKiCP, a data je i mogućnost za preuzimanje obaveza bilo od strane pojedinačnog nacionalnog društva, uz podršku (finansijsku ili političku) od strane Države, bilo zajednički od strane nacionalnog društva i Države, ili od strane nekoliko članica Pokreta kako bi se posvetitla pažnja provedbi usvojenih Rezolucija.

Tokom Statutarnih sastanaka Pokreta delegacija DCK BiH je ostvarila kontakte i održala niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima sljedećih sestrinskih nacionalnih društava CKiCP: Albanije, Austrije, Bugarske, Crne Gore, Egipta, Grčke, Gruzije, Hrvatske, Italije, Izraela, Katara, Kazahstana, Kipra, Kirgistana, Kuvajta, Mađarske, Monaka, Norveške, Palestine, Rumunije, Rusije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Španije, Švajcarske, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Venecuele kao i sa predstavnicima MFDCKiCP, MKCK i Stalne komisije CKiCP. Delegacija DCK BiH je takođe učestvovala na sastanku mreže Komšije pomažu prve dana 05.12.2019. godine, sastanku Upravnog odbora Mediteranske konferencije dana 07.12.2019. godine, a dana 12.12.2019. godine upriličena je i posjeta delegacije DCK BiH Stalnoj misiji BiH pri UN-u u Ženevi. Dana 06.12.2019. godine organizovan je sastanak sa predstavnikom MFDCKiCP i urednikom Magazina CKiCP sa saradnicima, a dana 10.12.2019. godine generalni sekretar DCK BiH je dao intervju za TV AFP vezano za aktivnosti DCK BiH u odgovoru na migrantsku krizu, kao i intervju za MFDCKiCP po pitanju aktivnosti provedbe Razvojnog plana DCK BiH. Generalni sekretar DCK BiH je, zajedno sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Srbije i koordinatorom za međunarodnu saradnju Crvenog krsta Sjeverne Makedonije učestvovao u događaju predstavljanja izložbe fotografija Victora Lackena „Zdravstvena njega migranata na balkanskoj ruti“ organizovane uz podršku Norveškog Crvenog krsta/križa dana 11.12.2019. godine.