sastanak sa predstavnicom svajcarskog crvenog krsta u bih 2

U sjedištu Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) je dana 06.12.2017. godine održan sastanak sa g-đom Mihelom Hinić, šefom Kancelarije Švicarskog Crvenog krsta/križa (ŠCK) u BiH. Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija o realizovanim aktivnostima iniciranim kroz bilateralnu saradnju, u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između DCK BiH i ŠCK.
Tom prilikom gosp. Branko Leko se naročito zahvalio g-đi Miheli Hinić na donaciji ŠCK namijenjenoj za obnovu zgrade DCK BiH, u iznosu od 20.000 CHF, koja će biti utrošena za fasadu sa južne strane zgrade DCK BiH.

Zatim je glavni tajnik DCK BiH predstavio aktivnosti realizovane u periodu od prethodnog sastanka održanog u februaru/veljači 2017. godine, sa posebnim osvrtom na osnivanje Koordinacionog tijela mladih na nivou DCK BiH, aktivnosti na obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu – izrada Idejnog rješenja obnove i uređenja enterijera zgrade, kao i aktivnosti iz međunarodne saradnje – upriličena posjeta Društvu Crvenog polumjeseca Turske u Ankari i potpisan Sporazum sa Društvom Crvenog polumjeseca Turske, intenzivne diplomatske aktivnosti sa ambasadama u BiH, te Statutarni sastanci Pokreta u Antaliji, Republici Turskoj, gdje je održan niz bilateralnih sastanaka sa ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa sa sestrinskim nacionalnim društvima, dogovoren nastavak dobre saradnje sa Regionalnom delegacijom MFDCKiCP za Evropu i gdje je i zvanično potvrđeno da je DCK BiH domaćin 13. Mediteranske konferencije 2019. godine. Pomenuta je i kontinuirana saradnja sa agencijama UN-a, posebno UNHCR-om, koji će i značajno logistički ojačati DCK BiH. Takođe su navedene predstojeće planirane aktivnosti po pitanju organizacionog razvoja sjedišta DCK BiH (reorganizacija Stručne službe, izrada sistematizacije radnih mjesta), za što Delegacija MKCK u BiH pruža i finansijsku podršku u angažovanju renomirane pravne agencije.

G-đa Mihela Hinić je izrazila zadovoljstvo novim radnim uslovima obezbjeđenim za Stručnu službu u zgradi sjedišta DCK BiH, što je veliki iskorak naprijed. Po pitanju realizacije II faze Projekta pripravnost i odgovora na katastrofe ŠCK, posebno je istakla spremnost pružanja podrške Društvu CK BiH u jačanju koordinacije i izradi strategije u ovoj važnoj oblasti, kako bi se izgrađena struktura na nivou regija uvezala u funkcionalni sistem djelovanja u katastrofama. Težnja ŠCK je da u ovoj fazi projekta bude veća uključenost i koordinacija sjedišta DCK BiH. Imajući u vidu predstojeću reorganizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Stručnoj službi, ponovljena je zainteresovanost ŠCK za pružanje podrške za poziciju koordinatora Programa pripravnost i odgovor na katastrofe – uz predpostavku poštovanja standarda i uvjeta MFDCKiCP za navedenu poziciju, a sve kako bi se ojačao kapacitet lokalnih ogranaka CK i lokalnih zajednica izloženih riziku i kreirao održiv koordinacijski mehanizam u cijelim regijama, da djeluju zajedno u slučaju katastrofa i da se iskustva prošire na još dvije regije izložene katastrofama da se ojačaju kapaciteti u tim regijama.

Također je ponovno istaknuta spremnost ŠCK da pomogne DCK BiH u preduzetom važnom radu na planu organizacionog razvoja, te je ponuđena opcija za podršku provođenja procjene njegovih vlastitih razvojnih potreba putem procjene organizacionog kapaciteta i sertifikacije (OCAC) zajedno sa MFDCKiCP.