Aktivnosti sprovedene u skladu sa odlukama uprave i menadžmenta Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) usvojenim na dva Okrugla stola organizovana u saradnji sa Zonom za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP), Kancelarijom MFDCKiCP u Bosni i Hercegovini i Delegacijom MKCK u BiH (u decembru 2014. i julu 2016. godine) analizirane su i uključene u proces organizacionog razvoja DCK BiH.

Kao prateća aktivnost nakon Radionice Okvira za sigurniji pristup korisnicima održane u oktobru 2016. godine, u Delegaciji MKCK u Sarajevu je u aprilu 2017. godine održan sastanak na temu daljeg rada vezano za Okvir sigurnijeg pristupa DCK BiH. Tom prilikom MKCK je istakao opredijeljenost da se nastavi sa podrškom jačanju kapaciteta Crvenog krsta/križa za relevantan, efikasan i principijelan odgovor u ključnim humanitarnim sektorima, uz mogućnost da se uključe i drugi partneri iz Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

S obzirom da se sva nacionalna društva potiču da integrišu Okvir za sigurniji pristup u svoj organizacijski razvoj, izgradnju kapaciteta i pripravnost za djelovanje u vanrednim situacijama, rukovodstvo cijele strukture DCK BiH je potvrdilo svoju podršku da se Model sigurnijeg pristupa integriše u proces organizacionog razvoja DCK BiH, koji je prethodno prihvaćen kao relevantan za razvoj DCK BiH. Naziv tog procesa je prilagođen potrebama DCK BiH, uz prijedlog da to bude Razvojni plan DCK BiH, što je naknadno potvrđeno.

Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, u aprilu 2017. godine imenovana je Radna grupa za izradu Razvojnog plana DCK BiH (Radna grupa) koju čine predstavnici strukture DCK BiH i MKCK, uz podršku rukovodstva DCK BiH, kako je i potvrđeno na sastanku sa rukovodstvom strukture DCK BiH održanom u oktobru 2017. godine. Opseg rada i nadležnosti ove Radne grupe su definisani od strane DCK BiH, a relevantne informacije su redovno predstavljane na sjednicama Predsjedništva DCK BiH gdje je dobijena podrška članova Predsjedništva DCK BiH, kao i dalje smjernice za analizu i rad Radne grupe.

Nakon sedam održanih sastanaka u periodu od maja 2017. godine do oktobra 2018. godine, na kojima su analizirane prioritetne oblasti djelovanja strukture DCK BiH, Radna grupa je dana 25. oktobra 2018. godine sačinila prijedlog trogodišnjeg Razvojnog plana DCK BiH koji je predstavljen menadžmentu strukture DCK BiH, a potom će uz sugestije i dopune/izmjene od strane menadžmenta biti dostavljen Predsjedništvu DCK BiH na odobravanje.

Cilj procesa izrade Razvojnog plana DCK BiH i njegove trogodišnje provedbe je da DCK BiH sa cijelom svojom strukturom bude spremnije da bolje odgovori na izazove današnjeg komplikovanog i promjenljivog humanitarnog okruženja.