Ivo Juričević, Potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Rođen sam 1960. godine u Sarajvilić, općina Gornji Vakuf – Uskoplje.
Osnovnu i srednju školu završio u Gornjem Vakufu.

Diplomirao sam 1982. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smijer socijalna politika i socijalni rad i stekao zvanje diplomirani socijalni radnik.
Položio stručni ispit za rad u organima državne uprave 2003 godine.
Posjedujem Certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa učešćem državnog kapitala iz 2014 godine.

Radio u Rudniku lignita „Gračanica“ Gornji Vakuf, na poslovima socijalnog radnika, u vremenu 1983-1992 godine. Vrijeme rata proveo u postrojbama Hrvatskog vjeća obrane.
Vrijeme 1998-1999 radio na poslovima Kantonalnog inspektora za socijalnu djelatnost i humanitarna pitanja.
Od 1999 do 2001 godine obnašao dužnost ministra rada, socijalne politike i izbjeglica u Vladi KSB/SBK-a, a od 2001 do 2003 obnašao sam dužnost Zamjenik ministra zdravstva i socijalne politike u Vladi KSB/SBK-a.
Vrijeme od 2003 do 2007 godine proveo sam na poslovima Šef ureda-savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,u istom vremenskom periodu, bio sam član više radnih tijela i povjerenstava imenovanih od strane Vijeća ministara BiH-e, koji su radili na uspostavi Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Od 2007 godine i danas obnašam dužnost ravnatelja Centra za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.
Oženjen, živim sa suprugom imamo troje djece.
U strukturi DCK/K BiH-e, obnašao sam mnoge odgovorne dužnosti kako slijedi: član Skupštine u CK-u Gornji Vakuf-Uskoplje, (od 2000 godine i danas); član Skupštine CK –a KSB-a ;član Skupštine u CK Federacije BiH; član Skupštine u DCK BiH; član Predsjedništva i Predsjednik u CK F BiH-e; član sam Predsjedništva i Dopredsjednik DCK/K BiH-e.
Višestruki sam dragovoljni davalac krvi do 2012 godine.