U prostorijama Delegacije MKCK u BiH dana 26.07.2018. godine održan je sastanak između šefa Delegacije MKCK u BiH gosp. Željka Filipovića sa saradnicima (zamjenik šefa Delegacije gosp. Elmir Camić i koordinator za saradnju sa članicama Pokreta g-đa Zorica Lučić) i generalnim sekretarom DCK BiH gosp. Branka Leka.

Tokom sastanka najviše se razgovaralo o aktivnostima koje struktura DCK BiH provodi na pružanju pomoći sve većem broju migranata, izbjeglica, tražitelja azila….koji se nalaze u BiH. U dijelu sastanka bila je prisutna i g-đa Dijanela Rajkić, odgovorna osoba za program Obnavljanja porodičnih veza, koja je ukratko predstvila izvještaj “Brza procjena potreba migranata za uslugama obnavljanja porodičnih veza” (Rezultati analize prikupljenih informacija i podataka i prijedloga narednih koraka). Gosp. Leko se zahvalio na predstavljenom izvještaju te je naglasio da je upoznat sa aktivnostima koje su rađene od strane strukture DCK BiH, u saradnji i uz podršku MKCK po ovom pitanju te je domaćine upoznao o aktivnostima koje radi DCK BiH na polju rješavanja migrantske krize, kontaktima i sporazumima sa nacionalnim društvima CK i CP, odobrenim projektima (Švicarski Crveni križ, DREF – MFDCK/CP), posjetama predstavnika Italijanskog CK, CP UAE, Društva CP Turske, Hrvatskog CK, predstavnika UNHCR-a i dr., te pozivu i planiranoj posjeti Društvu CP Turske.

Isto tako, naglasio je i specifične potrebe koje se pojavljuju, gdje je zatražio i podršku od strane MKCK, a odnosi se na povećane troškove svih nivoa Crvenog križa/krsta uključenih u rad sa migrantima (odlasci na teren, angažovanje i smještaj volontera i dr.). Gosp. Željko Filipović se zahvalio na iznesenim informacijama i poduzetim aktivnostima, te je potvrdio da se može računati na finansijsku podršku od strane MKCK u dijelu aktivnosti koje je iznio generalni sekretar DCK BiH. Također je istaknuta važnost angažovanja volontera iz drugih sredina što dodatno doprinosu jačanju imidža CK u zajednici.

Na kraju sastanka i zvanično je potpisan Operativni sporazum o saradnji između DCK BiH i MKCK na izgradnji kapaciteta DCK BiH za usluge obnavljanja porodičnih veza (OPV) pokidanih usljed sukoba i prirodnih i/ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa i podrške porodicama osoba nestalih usljed sukoba u BiH 1992-1995. Sporazumom su, pored osnovnih informacija, definisani opšti i specifični ciljevi, odgovornost Strana, ljudski resursi, koordinacija/ nadgledanje/evaluacija, zaštita podataka, kontakti s medijima i komunikacija s javnošću, kao i budžet i financijska pitanja. Sporazum stupa na snagu sa danom 01.08.2018. i na snazi je do 01.08.2020. godine. Ovaj Operativni sporazum se odnosi samo na partnerstvo Strana u izgradnji kapaciteta za pružanje OPV usluga Službe traženja DCK BiH, podrške odgovornim vlastima uključenim u proces traženja osoba nestalih usljed sukoba u BiH (1992-1995.) i njihovim porodicama. Svi ostali sporazumi između MKCK i DCK BiH ostaju na snazi.