U periodu od 28-29.11.2018. godine u radnoj posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) boravile su predstavnice Regionalne kancelarije Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) za Evropu g-đa Seija Tyrninoksa, šef tima za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope i g-đica Henriette Koos, viši stručni saradnik za katastrofe i krize. Cilj posjete je bio pružanje sveobuhvatne podrške DCK BiH u njegovom radu u kriznoj situaciji, posebno u pripremi hitnog apela za pomoć izbjeglicama/migrantima u Bosni i Hercegovini, zbog povećanih potreba za obezbjeđenjem humanitarne pomoći, prvenstveno hrane, higijenskih potrepština, odjeće, obuće i drugih neprehrambenih artikala u nadolazećim zimskim uslovima.

Tokom ove posjete organizovan je niz sastanaka sa ciljem predstavljanja trenutne situacije i planiranja narednih koraka u operaciji odgovora na migrantsku krizu, kao i drugim pitanjima relevantnim za rad DCK BiH:

Dana 28.11.2018. godine održan je sastanak sa glavnim tajnikom DCK BiH g-dinom Brankom Lekom, gdje je potvrđeno opredjeljenje da DCK BiH nastavi sa značajnim aktivnostima pružanja pomoći izbjeglicama/migrantima kroz svoju strukturu organizacija na terenu, a uz podršku i pokretanje hitnog apela MFDCKiCP za obezbjeđenje neophodnih artikala pomoći, kao i putem bilateralne saradnje sa sestrinskim nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Na sastanku se takođe razgovaralo i o projektima Organizacionog razvoja i Prve pomoći, statusu Razvojnog plana na osnovu Okvira sigurnijeg pristupa i predstojećoj 13. Mediteranskoj konferenciji u aprilu 2019. godine kao i Sastanku mladih Mediterana gdje je DCKBiH domaćin i mogućoj podršci neophodnoj od MFDCKiCP i MKCK za organizaciju ovih značajnih događaja.

Dana 28.11.2018. godine održan je sastanak sa pomoćnikom ministra sigurnosti BiH gosp. Marijanom Baotićem, gdje su razmijenjene informacije po pitanju aktuelne situacije vezano za izbjeglice/migrante u Bosni i Hercegovini i gdje je posebno naglašeno da je DCK BiH, kroz svoju ulogu pomoćnog organa vlastima na humanitarnom polju, primarni partner Ministarstva sigurnosti BiH kojeg ovo Ministarstvo preporučuje za saradnju svojim partnerima i donatorima.

Sastanak sa g-đom Setephanie Woldenberg višim stručnim saradnikom za zaštitu Kancelarije UNHCR-a u BiH održan je dana 28.11.2018. godine. Na sastanku su predstavljene ažurirane informacije o aktivnostima UNHCR-a, kao i planirane aktivnosti DCK BiH na ublažavanju migrantske krize uz podršku MFDCKiCP.

Tom prilikom je dana 29.11.2018. godine upriličena posjeta Prihvatnom centru Ušivak, kako bi se utvrdilo koje potrebe izbjeglica/migranata nisu pokrivene od strane drugiha aktera uključenih u ublažavanje migrantske krize u BiH, a koje bi se mogle uključiti kao pomoć u okviru hitnog apela DCK BiH.

Takođe je dana 29.11.2018. godine održan Konsultativni sastanak partnera u okviru Pokreta CKiCP koji aktivno djeluju u BiH na temu predloženog hitnog apela, uz učešće predstavnika strukture DCK BiH, Kancelarije Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata u BiH, MFDCKiCP, Kancelarije Švajcarskog Crvenog križa u BiH, Delegacije MKCK u BiH, Delegacije Društva Turskog Crvenog polumjeseca u BiH, Delegacije Italijanskog Crvenog križa za Balkan sa sjedištem u Podgorici. Tom prilikom predstavljen je nacrt hitnog apela kao i procesa vezanog za njegovo pokretanje, te je dogovoren zajednički pristup u radu sa DCK BiH na njegovoj implementaciji.