Politika zaštite podataka - GDPR

DRUŠTVO CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE
POŠTUJE VAŠU PRIVATNOST

Zaštita vaše privatnosti tokom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, predstavljaju naš glavni interes koji uzimamo u obzir prilikom poslovnih procesa. Lične podatke prikupljene tokom vaše posjete našim ponudama na mreži obrađujemo povjerljivo i u skladu sa zakonskim smjernicama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše korporacijske politike.

Odgovorni organ i kontakt

Odgovornost za obradu vaših podataka pripada:

DRUŠTVO CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE
KRANJČEVIĆEVA BROJ 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-pošta: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Telefon: +387 33 7263-925

Preporučujemo da stupite u kontakt sa službenikom naše grupe zaduženim za zaštitu podataka radi potvrde vaših prava, prijavljivanja incidenata povezanih sa zaštitom podataka, prijedloga i pritužbi u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao i radi povlačenja vaše saglasnosti:

Obrada ličnih podataka

3.1 · Kategorije obrađenih podataka

Obrađuju se komunikacijski podaci (npr. ime, broj telefona, e-adresa, poštanska adresa, IP adresa).

3.2 · Principi obrade

Lične podatke čine sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje se može identifikovati, npr. imena, adrese, brojevi telefona ili e-adrese, koje predstavljaju izraz identiteta neke osobe.

Obrađujemo lične podatke samo ako postoji propisana zakonska osnova za to ili ste nam dali svoju saglasnost, npr. u okviru registrovanja.

3.3 · Svrhe obrade i pravne osnove

Naši ovlašteni pružaoci usluga i mi obrađujemo vaše lične podatake za sljedeće svrhe:

3.3.1 · Pružanje ove ponude na mreži

Pravna osnova: prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji

3.3.2 · Utvrđivanje neispravnosti i iz sigurnosnih razloga

Pravna osnova: ispunjavanje naših zakonskih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i prvenstveno, opravdan interes za otklanjanje kvarova i sigurnost naših ponuda.

3.3.3 · Naše vlastito reklamiranje i reklamiranje trećih lica, kao i istraživanje tržišta i mjerenje dometa u skladu sa pravno dozvoljenim obimom, odnosno na osnovu saglasnosti

Pravna osnova: saglasnost ili prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji.

3.3.4 · Zaštita i odbrana naših prava

Pravna osnova: legitiman interes s naše strane za uspostavljanje i odbranu naših prava.

3.4 · Protokoli

Kad god koristite internet, određene informacije će se automatski prenijeti sa vašeg Internet pretraživača i sačuvati kod nas u takozvanim protokolima.

Mi čuvamo protokole radi utvrđivanja neispravnosti i iz sigurnosnih razloga (npr. radi istraživanja pokušaja napada) tokom kratkog perioda, a nakon toga se brišu. Ako je za svrhe dokazivanje potrebno dodatno zadržavanje protokola, oni će biti izuzeti od brisanja do konačnog razjašnjenja odgovarajućeg incidenta i mogu se predati istražnim organima u pojedinačnim slučajevima.

U protokolima se posebno čuvaju sljedeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalskog uređaja korištenog za pristup uslugama na mreži;
 • internet adresa stranice sa koje se pristupa uslugama na mreži (takozvana polazna URL ili URL upućivanja);
 • naziv pružaoca usluga preko kojeg se ostvaruje pristup ponudama na mreži;
 • naziv datoteka ili informacije koje su preuzete;
 • datum i vrijeme, kao i trajanje pristupanja;
 • količina prenijetih podataka;
 • operativni sistem i informacije o korištenom internet pretraživaču, uključujući ugrađene dodatke (npr. za Flash Player);
 • http statusni kod (npr. „Uspješan upit” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

3.5 · Prenos podataka

3.5.1 · Prenos podataka drugim odgovornim stranama

U principu, vaše lične podatke prenosimo drugim odgovornim stranama samo ako je to neophodno za realizaciju ugovora, ako mi ili treća strana imamo prvenstveno opravdan interes za prenos podataka ili ako ste dali saglasnost. Informacije o zakonskim osnovama možete naći u odjeljku „Svrhe obrade i pravne osnove” (pogledajte br. 3.3). Treća lica mogu biti i druge organizacije iz humanitarnog rada. U ovoj politici zaštite podataka će se objasniti ako se podaci prenose na osnovu pretežno opravdanog interesa.

Pored toga, podaci se mogu prenijeti i drugim odgovornim stranama samo ukoliko smo obavezni da to uradimo na osnovu zakonskih propisa ili zbog izvršnog službenog ili sudskog naloga.

3.5.2 · Prenos podataka pružaocima usluga

Dodjeljujemo zadatke vanjskim pružaocima usluga kao što su usluge marketinga, hosting podataka i usluge stalnih telefonskih linija (hotline). Te pružaoce usluga smo izabrali uz maksimalnu pažnju i redovno ih nadgledamo, naročito u pogledu njihovog pažljivog rukovanja i zaštite podataka koje su sačuvali. Svi pružaoci usluga imaju obavezu da očuvaju povjerljivost i da se pridržavaju zakonskih odredbi koje smo im naveli. Pružaoci usluga mogu biti i druge organizacije iz humanitarnog rada, kao i druga preduzeća.

3.5.3 · Prenos primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP)

Lične podatke možemo prenijeti i primaocima čija se sjedišta nalaze izvan EEP-a u takozvanim zemljama nečlanicama. U tom slučaju, prije prenosa osiguravamo da primalac podataka posjeduje odgovarajući standard za zaštitu podataka (npr. putem odluke o adekvatnosti od strane Evropske komisije za odgovarajuću zemlju ili putem ugovora zasnovanog na standardnim ugovornim klauzulama između EU-a i primaoca) ili da se saglasite sa prenosom.

Možete dobiti pregled primalaca u zemljama nečlanicama i kopiju konkretnih dogovorenih propisa kako bismo garantovali odgovarajući standard zaštite podataka. Molimo vas da koristite informacije sadržane u odjeljku „Odgovorni organ i kontakt” (pogledajte broj 2).

3.6 · Trajanje čuvanja; periodi zadržavanja

U principu, čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših ponuda na mreži i s njima povezanih usluga, ili kada imamo opravdan interes za dalje čuvanje podataka (na primjer, možda ćemo nakon izvršenja ugovora još uvijek imati opravdan interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima izbrisaćemo vaše lične podatke, uz izuzetak podataka koje moramo zadržati kako bismo izvršili zakonske obaveze (na primjer, kao rezultat perioda čuvanja propisanih zakonom o porezu i trgovini imamo obavezu čuvanja dokumenata kao što su ugovori i fakture tokom određenog vremenskog perioda).

 

Политика заштите података - ГДПР

ДРУШТВО ЦРВЕНОГ KРСТА/KРИЖА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОШТУЈЕ ВАШУ ПРИВАТНОСТ

Заштита ваше приватности током обраде личних података, као и сигурност свих пословних података, представљају наш главни интерес који узимамо у обзир приликом пословних процеса. Личне податке прикупљене током ваше посјете нашим понудама на мрежи обрађујемо повјерљиво и у складу са законским смјерницама.

Заштита података и сигурност информација саставни су дио наше корпорацијске политике.

Одговорни орган и контакт

Одговорност за обраду ваших података припада:

ДРУШТВО ЦРВЕНОГ KРСТА/KРИЖА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
KРАЊЧЕВИЋЕВА БРОЈ 2
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина

Е-пошта: рцсбх@рцсбх.орг
Телефон: +387 33 7263-925

Препоручујемо да ступите у контакт са службеником наше групе задуженим за заштиту података ради потврде ваших права, пријављивања инцидената повезаних са заштитом података, приједлога и притужби у вези са обрадом ваших личних података, као и ради повлачења ваше сагласности:

Обрада личних података

3.1 · Kатегорије обрађених података

Обрађују се комуникацијски подаци (нпр. име, број телефона, е-адреса, поштанска адреса, ИП адреса).

3.2 · Принципи обраде

Личне податке чине све информације које се односе на идентификовано физичко лице или лице које се може идентификовати, нпр. имена, адресе, бројеви телефона или е-адресе, које представљају израз идентитета неке особе.

Обрађујемо личне податке само ако постоји прописана законска основа за то или сте нам дали своју сагласност, нпр. у оквиру регистровања.

3.3 · Сврхе обраде и правне основе

Наши овлаштени пружаоци услуга и ми обрађујемо ваше личне податаке за сљедеће сврхе:

3.3.1 · Пружање ове понуде на мрежи

Правна основа: првенствено, легитиман интерес с наше стране за директан маркетинг, све док је то у складу са прописима о заштити података и законским одредбама о конкуренцији

3.3.2 · Утврђивање неисправности и из сигурносних разлога

Правна основа: испуњавање наших законских обавеза у области сигурности података и првенствено, оправдан интерес за отклањање кварова и сигурност наших понуда.

3.3.3 · Наше властито рекламирање и рекламирање трећих лица, као и истраживање тржишта и мјерење домета у складу са правно дозвољеним обимом, односно на основу сагласности

Правна основа: сагласност или првенствено, легитиман интерес с наше стране за директан маркетинг, све док је то у складу са прописима о заштити података и законским одредбама о конкуренцији.

3.3.4 · Заштита и одбрана наших права

Правна основа: легитиман интерес с наше стране за успостављање и одбрану наших права.

3.4 · Протоколи

Kад год користите интернет, одређене информације ће се аутоматски пренијети са вашег Интернет претраживача и сачувати код нас у такозваним протоколима.

Ми чувамо протоколе ради утврђивања неисправности и из сигурносних разлога (нпр. ради истраживања покушаја напада) током кратког периода, а након тога се бришу. Ако је за сврхе доказивање потребно додатно задржавање протокола, они ће бити изузети од брисања до коначног разјашњења одговарајућег инцидента и могу се предати истражним органима у појединачним случајевима.

У протоколима се посебно чувају сљедеће информације:

 • ИП адреса (адреса интернет протокола) терминалског уређаја кориштеног за приступ услугама на мрежи;
 • интернет адреса странице са које се приступа услугама на мрежи (такозвана полазна УРЛ или УРЛ упућивања);
 • назив пружаоца услуга преко којег се остварује приступ понудама на мрежи;
 • назив датотека или информације које су преузете;
 • датум и вријеме, као и трајање приступања;
 • количина пренијетих података;
 • оперативни систем и информације о кориштеном интернет претраживачу, укључујући уграђене додатке (нпр. за Фласх Плаyер);
 • хттп статусни код (нпр. „Успјешан упит” или „Тражена датотека није пронађена”).

3.5 · Пренос података

3.5.1 · Пренос података другим одговорним странама

У принципу, ваше личне податке преносимо другим одговорним странама само ако је то неопходно за реализацију уговора, ако ми или трећа страна имамо првенствено оправдан интерес за пренос података или ако сте дали сагласност. Информације о законским основама можете наћи у ођељку „Сврхе обраде и правне основе” (погледајте бр. 3.3). Трећа лица могу бити и друге организације из хуманитарног рада. У овој политици заштите података ће се објаснити ако се подаци преносе на основу претежно оправданог интереса.

Поред тога, подаци се могу пренијети и другим одговорним странама само уколико смо обавезни да то урадимо на основу законских прописа или због извршног службеног или судског налога.

3.5.2 · Пренос података пружаоцима услуга

Дођељујемо задатке вањским пружаоцима услуга као што су услуге маркетинга, хостинг података и услуге сталних телефонских линија (хотлине). Те пружаоце услуга смо изабрали уз максималну пажњу и редовно их надгледамо, нарочито у погледу њиховог пажљивог руковања и заштите података које су сачували. Сви пружаоци услуга имају обавезу да очувају повјерљивост и да се придржавају законских одредби које смо им навели. Пружаоци услуга могу бити и друге организације из хуманитарног рада, као и друга предузећа.

3.5.3 · Пренос примаоцима изван Европског економског простора (ЕЕП)

Личне податке можемо пренијети и примаоцима чија се сједишта налазе изван ЕЕП-а у такозваним земљама нечланицама. У том случају, прије преноса осигуравамо да прималац података посједује одговарајући стандард за заштиту података (нпр. путем одлуке о адекватности од стране Европске комисије за одговарајућу земљу или путем уговора заснованог на стандардним уговорним клаузулама између ЕУ-а и примаоца) или да се сагласите са преносом.

Можете добити преглед прималаца у земљама нечланицама и копију конкретних договорених прописа како бисмо гарантовали одговарајући стандард заштите података. Молимо вас да користите информације садржане у ођељку „Одговорни орган и контакт” (погледајте број 2).

3.6 · Трајање чувања; периоди задржавања

У принципу, чувамо ваше податке онолико дуго колико је потребно за пружање наших понуда на мрежи и с њима повезаних услуга, или када имамо оправдан интерес за даље чување података (на примјер, можда ћемо након извршења уговора још увијек имати оправдан интерес за маркетинг путем поште). У свим другим случајевима избрисаћемо ваше личне податке, уз изузетак података које морамо задржати како бисмо извршили законске обавезе (на примјер, као резултат периода чувања прописаних законом о порезу и трговини имамо обавезу чувања докумената као што су уговори и фактуре током одређеног временског периода).