Prvi fizički sastanak projektnog menadžment tima za realizaciju projekta „Platforma za razmjenu i jačanje kapaciteta nacionalnih društava“ održan je 11.04.2022. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) u Sarajevu. Na sastanku su prisustvovali sljedeći članovi projektnog menadžment tima: Onur Kutay Özertürk i Nihan Ünal (Društvo Turskog Crvenog polumjeseca),  Thalia Chin (Britanski Crveni krst/križ) i Tanja Bijedić, Azra Bričić (prisustvo na dijelu sastanka) i Žaklina Ninković (DCK BiH).  Članovi projektnog menadžment tima ispred Bugarskog Crvenog krsta/križa su bili opravdano odsutni.

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima partnerskih nacionalnih društava koje su u prethodnom periodu realizovane putem video platforme, a potom se razgovaralo o planiranim projektnim aktivnostima u narednom periodu: sprovođenje terenskih posjeta kao i razmjena osoblja partnerskih nacionalnih društava koja učestvuju u projektu, organizovanje sastanka razmjene vještina, orgnizovanje obuke primjene praktičnog znanja i pripreme online modula obuke, priprema informativnih materijala, izvještavanje.

Realizacija planiranih projektnih aktivnosti će se odvijati kroz rad dvije Radne grupe, čiji će članovi razmjenjivati iskustva i vještine, te raditi na kreiranju modula obuke i kreiranju dokumenta koji će sadržati konceptualne i praktične informacije o metodama, modalitetima i najboljim praksama u okviru Programa zaštite i Programa prenosa gotovine.

Projekat finansira Erasmus+ program Evropske unije u trajanju od 32 mjeseca: 31.12.2020-30.08.2023. godine. Partneri u realizaciji projekta su: Društvo Turskog Crvenog polumjeseca,  Britanski Crveni krst/križ, DCK BiH i Bugarski Crveni krst/križ. Projekat ima za cilj unapređenje efikasnosti, kvaliteta, efektivnosti pripremljenosti i reagovanja u humanitarnoj zajednici širenjem znanja i širenjem informacija na terenu, na nivou  organizacije i globalnog humanitarnog sektora u Programu zaštite i Programu prenosa gotovine.

O Društvu

Za partnere

Newsletter

Get latest news & update