Dana 04.04.2024. godine održan je sastanak rukovodilaca hitnih operativnih centara u strukturi Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koji je koordinirao Koordinator za pripremu i dogovor na katastrofe Stefan Lopatić.

Sistem Hitnog operativnog centra Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine podrazumijeva 23 hitna operativna centra, tj. hitne operativne centre u sjedištu: Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te 9 regija u Republici Srpskoj.

Radom Hitnog operativnog centra, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine osigurava kontinuirano i blagovremeno prikupljanje informacija o stanju i potrebama lokalnih zajednica, a u cilju osiguravanja transparentnog, jasnog i opravdanog donošenja odluka.

Sastanku je prisustvovao Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, g Namik Hodžić, ističući ogroman značaj rada hitnih operativnih centara za uspješnost humanitarnog odgovora koji organizacije Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovine implementiraju, a posebno u segmentu pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće, da je usvojen osnovni dokument za rad hitnih operativnih centara, dodajući da će u narednom periodu u saradnji sa IFRC-om, ICRC-om i drugim patrnerima biti intenziviran rad u izradi dodatnih alata za funkcionisanja hitnih operativnih centara.

Učesnici sastanka jednoglasno su istakli značaj rada hitnih operativnih centara u prethodnom periodu, tj. odgovoru na pandemiju korona virusa, te prirodne nesreće (prvenstveno poplave i zemljotrese koji su pogodili Bosnu u Hercegovinu), naglašavajući potrebu za daljim unaprjeđenjem kapaciteta, metodologije i procedura u radu Hitnog operativnog centra Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.