Predmet javnog oglasa je - Izrada idejnog projekta za završetak obnove zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2 u Sarajevu.

U ime Društva Crvenog krsta/križa BiH (u daljem tekstu: DCK BiH) pozivam Vas da dostavite ponudu u predmetnom konkurentskom postupku za nabavku - Izrada idejnog projekta za završetak obnove zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva br. 2 u Sarajevu . Procedura nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom i i porceduraom za nabavke Crvenog krsta/križa Italije.

  1. Predmet nabavke
    • Predmet nabavke je izrada idejnog projekta:

„Izrada idejnog projekta za završetak obnove zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva br. 2 u Sarajevu"

Nabavka je odobrena Odlukom o pokretanju i provođenju postupka nabavke putem konkurentskog postupka za dostavu ponude broj: 05-06-45-1/23 od 13.02.2023.

  • Podjela na lotove: NE
  • Procijenjena vrijednost radova sa PDV-a je cca 49.000 KM
  • Rok izvršenja je 120 (stotinudvadeset) dana računajući od dana potpisa ugovora.
  • Mjesto izvršenja je sjedišta DCK BiH Kranjčevićeva 2, u Sarajevu i prostorije Konsultanta.
  • Kontakt osoba Dobavljača je Miljana Kovačević, administrativno tehnički sekretar, tel. 033/263-935, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt osoba za tehnička pitanja je Predrag Kožulj, dip.inž.građ., tel. 063/408-618, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U nastavku je link za preuzimanje kompletne tenderske dokumentacije i pripadajućeg priloga:

1. Tenderska dokumentacija - DOWNLOAD

2. Prilog - DOWNLOAD