U Sarajevu je 16.02.2023. godine održan osnivački sastanak Radne grupe za keš i vaučer asistenciju (BiH CWG), platforme humanitarnih aktera za saradnju i rješavanje ključnih izazova u oblasti keš i vaučer asistencije. Radna grupa će nastojati sistematičnije povezati nacionalne humanitarne aktere i inicijative u oblasti keš asistencije sa dobrim praksama na terenu i u širem humanitarnom sistemu.

Radna grupa će pružiti vrijednost kroz širenje znanja i informacija o domaćim i međunarodnim politikama vezanim za keš i vaučer asistenciju, jačanje kapaciteta kroz razmjenu dobrih praksi i ključnih izazova nacionalnih aktera u oblasti keš i vaučer asistencije, te zajedničko zagovaranje za izmjene politika relevantnih za efikasniju i efektivniju implementaciju keš i vaučer asistencija. 

Učesnici osnivačkog sastanka Radne grupe za keš i vaučer asistenciju su predstavnici organizacija UNHCR, IOM, UNICEF, Save the Children, Catholic Relief Services (CRS), Islamic Relief (IR BiH), Qatar Charity, te Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine sa partnerima Švicarskim Crvenim križom i Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC).

Usaglašeno je da će Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine imati ulogu sekretarijata, dok će se na narednom sastanku usaglasiti predsjedavajući Radne grupe koji će se imenovati po sistemu rotacije. BiH CWG će biti uvrštena u mrežu Globalne radne grupe za keš i vaučer asistenciju (GCWG).