U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize KOVID-19 i budućih kriza (RESOPP)“ izvršena je podjela pomoći u novcu i paketima hrane i higijenskih artikala za 6,000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom u regionu Zapadnog Balkana. Ukupno 5.000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom dobilo je pomoć u novcu uz podršku Crvenog krsta Srbije, Albanskog Crvenog krsta, Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Sjeverne Makedonije i Crvenog krsta Crne Gore, a 1.000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom dobilo je pomoć u vidu higijenskih paketa uz podršku Caritasa Kosova. Ovaj projekat sprovodi se u koordinaciji Crvenog krsta Srbije a uz finansijsku podršku Evropske Unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.  

Pomoć u vidu novca odabrana je iz nekoliko razloga. Na potrebe starijih osoba u toku različlitih kriza odgovaraju različiti akteri koji ne moraju nužno dijeliti važne informacije među sobom što znači da se pomoć često može zasnivati na nepotpunim ili neažuriranim podacima. Stoga specifične potrebe starijih osoba i osoba sa invaliditetom mogu ostati nezadovolјene jer one nisu prepoznate. Čak i kada pomoć do njih dopre,  može se desiti da većina dobara koja čine humanitarne pakete ne odgovaraju njihovim potrebama. Tek od 2018. godine postoji napor da se standardizuju humanitarni napori usmjereni na starije osobe i osobe sa invaliditetom zbog čega trenutno imamo „standarde humanitarne inkluzije za starije osobe i osobe sa invaliditetom“. Ali njih treba primjenjivati sa mnogo više odlučnosti u svim konfliktnim situacijama i vanrednim situacijama širom svijeta.

Vođeni ovom činjenicom, a u cilјu da pomoć zadovolјi potrebe ove dvije grupe koje se nalaze pod većim rizikom tokom nesreća, projektom je bila predviđena direktna pomoć starijim osobama i osobama sa invaliditetom u teškoj materijalnoj situaciji koja je nastupila kao posljedica pandemije KOVID-19 i kao najefikasniji vid pomoći odabrana je podjela novca. Ovakva odluka donesena je iz više razloga. Sa jedne strane, novac se u mnogim intervencijama sličnog tipa na globalnom nivou pokazao kao najbolјi način da osobe u težoj materijalnoj situaciji zadovolјe svoje najpreče potrebe onako kako to standardizovani paketi ne bi mogli. Sa druge strane, iskustvo pokazuje da generalno humanitarna pomoć koja se pruža u robi starijim osobama vrlo često nije dobro prilagođena a pošto je u pitanju veoma raznolika populacija, kao što je i populacija osoba sa invaliditetom, novac se pokazuje kao najbolјi izbor kojim se omogućuje svakom primaocu da sebi prilagodi ovu pomoć i zadovolјi najveću potrebu. U slučaju krize KOVID-19 pokazalo se da su ove dvije grupe, na primjer, vrlo često bile u situaciji da za ljekarske kontrole dodatno plaćaju zdravstvene usluge, zato što su mnoge zdravstvene institucije bile u KOVID-19 režimu rada, pa je bilo otežano doći do ljekara ili iz straha da se ne zaraze radije su se odlučili da idu na privatni pregled.

Kriterijumi za izbor napravlјeni su u saradnji Crvenog krsta/križa i relevantnih institucija, vodeći računa da novac dobiju upravo oni korisnici kojima je najpotrebniji.

Podjela je trajala od marta do kraja juna 2022. godine, a procentualno približno 60% dosegnutih osoba pripada populaciji starijoj od 65 godina dok ostalih 40% dolazi iz populacije osoba sa invaliditetom. Pripreme za ovaj složeni zadatak trajale su više od godinu dana sa građenjem kapaciteta koji će olakšati buduće slične poslove u svih pet Društava Crvenog krsta/križa, i obukama koje su predvodili Crveni krst Srbije i Austrijski Crveni krst oslanjajući se na metodologiju Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

U okviru projekta razvijene su standardne operativne procedure, a napravlјen je i sistem žalbi na koji način su korisnici mogli da daju svoju primjedbu. Tokom ljetnih mjeseci svih pet Društava Crvenog krsta/križa obaviće monitoring na terenu kako bi se utvrdilo zadovolјstvo korisnika i zabilježile reakcije koje će omogućiti dalјe unapređenje metodologije za buduće intervencije.