POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJAVA ZA PODRŠKU LOKALNIM INICIJATIVAMA NA PODRUČJU SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA STARIJIH OSOBA I OSOBA SA INVALIDITETOM

08.08.2022. godine

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine objavljuje

KONKURS

za dodjelu sredstava za mikro-projekte organizacija civilnog društva  (OCD) na području socijalnog uključivanja starijih osoba i osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Konkurs se objavljuje u okviru projektaJAČANJE OTPORNOSTI STARIJIH OSOBA I OSOBA SA INVALIDITETOM TOKOM COVID-19 I BUDUĆIH KATASTROFA koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj mobilisati i ojačati kapacitete civilnog sektora u regionu zapadnog Balkana za unapređenje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama i u društvu uopšte, širom regiona.

U okviru projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa spremni smo podržati najmanje 10 prijedloga projekta sa maksimalnim iznosom od 5700 Eura po projektu, uz napomenu da minimalni iznos ne može biti manji od 2000 Eura.

U obzir dolaze projekti koji će se baviti jednom od sljedećih aktivnosti (ili kombinacijom više njih), sa sljedeće liste:

  • Zagovaračke inicijative vezane za lokalne javne politike
  • Pružanje osnovnih volonterskih usluga malog obima za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu testirati i zatim dalje zagovarati (npr. aktivnosti podrške vezane za udaljena, ruralna i teško dostupna područja)
  • Priprema materijala za lokalni i nacionalni dijalog o javnoj politici, podizanje javne svijesti i edukacija
  • Podizanje svijesti i edukativne aktivnosti na temu socijalne uključenosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom, aktivnog starenja, volontiranja
  • Inicijative za neformalno obrazovanje/cjeloživotno učenje u lokalnim zajednicama
  • Kulturne aktivnosti uz učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom
  • Prilagođavanje društvenog okruženja koje nije dostupno osobama sa invaliditetom kako bi se podržalo njihovo uključivanje na nivou zajednice.

Konkurisati mogu: organizacije civilnog društva koje su članice postojećih mreža organizacija koje rade sa starijim osobama ili osobama sa invaliditetom; registrovane lokalne organizacije starijih osoba; druge registrovane organizacije starijih osoba na lokalnom nivou koje se bave javnim zagovaranjem i socijalnom uključenosti. Po uputstvu donatora, ogranci u strukturi Crvenog krsta/križa ne mogu konkurisati za ova sredstva pošto je glavni nosilac projekta Crveni krst/križ. Pojedinačne organizacije mogu dostaviti, ukoliko to žele, više prijedloga projekata, ali samo 1 prijedlog  ili projekat može biti odobren, ukoliko ispunjava uslove konkursa.

Zainteresovani mogu konkurisati tako što će popuniti  Obrazac za  apliciranje Aneks A – Aplikacioni formular za mikro-projekte u kojem će detaljno opisati potrebe, ciljeve projekta, ciljnu grupu,  aktivnosti, očekivane rezultate;  Budžet Aneks B – Budžet mikro-projekta rada i drugo zahtijevano projektom te priložiti potrebnu dokumentaciju. Svi dokazi moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne vraćaju se.

Uz projekat, napisan jednim od tri službena jezika koja se koriste u Bosni i Hercegovini, obavezno priložiti i Sažetak projekta na engleskom jeziku. 

Na koverti navesti osobu odgovornu za prijedlog projekta, kao i njen kontakt telefon.

Rok za slanje prijedloga je 15.septembar 2022. godine.

Adresa na koju se dostavljaju prijedlozi projekta je:

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine – Kranjčevićeva 2, 71000 Sarajevo

Kontakt telefon za informacije vezano za konkurs: tel. 033 263 935

Više detalja o konkursu, kao i obrasce za prijavu  možete preuzeti ovdje:

Aneks A – Aplikacioni formular za mikro-projekte

Aneks B – Budžet mikro-projekta

Aneks F – Poziv na tender

Standardne operative procedure