Na prostorima Bosne i Hercegovine prvi oblici organiziranja Crvenog križa pojavljuju se 1912. godine. Tada formirana organizacija zvala se Bosanskohercegovačko društvo za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba i imala je identične ciljeve kao i Crveni križ.

Država Bosna i Hercegovina, poštujući historijski identitet i kontinuitet Crvenog križa Bosne i Hercegovine, potvrdila je dugogodišnje djelovanje organizacije Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka i  naziva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 11/02) i Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04).

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu DCKBiH) sastavni je dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu Pokret) priznato od Međunarodnog komiteta Crvenog križa (u daljem tekstu MKCK) 08.05.2001. godine i primljeno u članstvo Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu MFDCKiCP) 07. 11. 2001. godine.

Zakonskim i statutarnim odredbama definirano je da je DCK BiH dobrovoljna, humanitarna organizacija građana Bosne i Hercegovine priznata i ovlaštena da u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, a u skladu sa principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadatke i javna ovlaštenja u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obuke, Službe traženja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

DCK BiH je jedina organizacija Crvenog križa koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a čine ga Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Srpske i Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH i sve njihove organizacije.

S ciljem nadgradnje unutrašnjeg uređenja, Skupština DCK BiH je u maju 2006. godine usvojila revidirani Statut, prema kojem se uvode pozicije generalnog sekretara, jednog predsjednika i dvaju potpredsjednika DCK BiH. Odredbe Statuta, čija je provedba još u toku, pridonose koordiniranju djelovanja u strukturi, utvrđuju ciljeve i zadatke Organizacije, prava i dužnosti članova, upravna tijela DCK BiH, osnove financiranja, stručnu službu, pitanja od značaja za zaštitu imovine, kao i druga pitanja koja pridonose potpunom definiranju uloga uprave i menadžmenta.

DCK BiH ima moderne i najširoj javnosti prepoznatljive  i prihvaćene programe. Sa jedinstvenom mrežom organizacija Crvenog križa i volonterima koji su temelj organizacije DCK BiH samostalno ili u partnerstvu s vladinim institucijama ili drugim nevladinim humanitarnim organizacijama, bilo je pokretač i realizator niza aktivnosti koje su odgovorile na potrebe najugroženijih kategorija stanovništva.