Zajednička izjava od strane

Društva Crvenog polumjeseca Palestine (PRCS)
Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (ICRC)
i
Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC)
o
Odgovoru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca na humanitarnu krizu uzrokovanu eskalacijom neprijateljstava u Pojasu Gaze 7. oktobra 2023.
Datum 11.10.2023.

UVODNE INFORMACIJE i POTREBE

PRCS, ICRC i IFRC su iznimno zabrinuti zbog humanitarnih posljedica eskalacije neprijateljstava u Pojasu Gaze 7. oktobra 2023., koje su dovele do ogromne patnje civila. Ova kriza povezuje šesnaest godina zatvaranja i ograničenja kretanja ljudi i robe a koje su negativno uticale na pružanje osnovnih usluga, privredu i život stanovnika. Medicinske ustanove su pod ogromnim pritiskom, a neke se bore da pruže njegu povrijeđenima zbog nestašice medicinskih zaliha i energije. Timovi hitne medicinske pomoći PRCS-a su povrijeđeni i ubijeni dok su pomagali ljudima, a oštećena su ambulantna i objekti PRCS-a. Na Zapadnoj obali ograničenja ometaju efikasan odgovor hitnih medicinskih službi PRCS -a. Humanitarne potrebe su ogromne i rastu.

HITNI ODGOVOR POKRETA

Međunarodni pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca ostaje predan rješavanju rastućih humanitarnih potreba, donoseći pomoć i zaštitu koja spašava živote najugroženijim. Često uz veliki lični rizik, Hitna medicinska služba PRCS-a i bolnice na terenu, svakog dana, odgovaraju na novonastalu situaciju u Gazi posebno i Zapadnoj obali, uključujući i Istočni Jerusalim uopšteno.
PRCS je 10. oktobra pokrenuo preliminarni hitni apel i traži ambulantna kola, gorivo, lijekove i neprehrambene proizvode da povećaju svoj odgovor. ICRC i IFRC će mobilizovati međunarodne resurse za taj humanitarni odgovor kao podršku PRCS -u i u skladu sa svojim standardnim alatima za mobilizaciju resursa i uspostavljenim politikama Pokreta. IFRC će takođe staviti na raspolaganje potrebnu tehničku i podršku u delegatima PRCS-u ako je to potrebno.
ICRC je pozvao sve uključene strane da poštuju svoje zakonske obaveze iz međunarodnog humanitarnog prava, posebno one vezane za zaštitu civila i zdravstvenih radnika u svakom trenutku. PRCS mora biti u stanju da nesmetano obavlja svoj vitalni posao spašavanja života i bez prijetnje od povreda ili nasilja prema svom osoblju i volonterima. Nadovezujući se na dugoročnu saradnju u reagovanju u vanrednim situacijama sa PRCS- om, ICRC pojačava svoju operativnu podršku. Isto tako, ICRC nastavlja da podržava otpornost esencijalnih pružaoca usluga u području energije, vode, sanitarija i zdravstvene zaštite. IFRC takođe proširuje svoju podršku PRCS-u kroz jačanje kapaciteta i razvoj nacionalnog društva (NSD), koordinirajući sa svojim članovima za komplementarnu podršku.

KOORDINACIJA POKRETA

Zajednički odgovor Pokreta kako bi pomogao ljudima pogođenim eskalacijom neprijateljstava 7. oktobra zasnivaće se na već postojećim mehanizmima koordinacije Pokreta. Oni će se proširiti i prilagoditi kako bi se odgovorilo na promjenjivi kontekst koji se razvija i na humanitarne potrebe koje se brzo povećavaju.
PRCS je 7. oktobra sazvao mini sastanak na vrhu sa ICRC-om i IFRC-om kako bi definisao parametre za koordinisani odgovor Pokreta. Partneri su posvećeni saradnji, utičući međusobno na snage i sposobnosti kako bi pružili optimalan kolektivni humanitarni odgovor Pokreta na sve veći broj ljudi teško pogođenih u ovoj krizi koja je povećala postojeće ranjivosti. Platforme za koordinaciju Pokreta dalje će se razvijati na strateškom, operativnom i tehničkom nivou.
U skladu sa Sporazumom o koordinaciji Pokreta za kolektivni uticaj (MCCIA, Seviljski sporazum 2.0), PRCS je preuzeo ulogu organizacije koja saziva sastanke, a suorganizator je ICRC. U komplementarnosti, IFRC će obezbjediti koordinaciju članstva na regionalnom i globalnom nivou kako bi se osigurao jedinstveni pristup Pokreta i IFRC mreže.
Razmjene i sastanci na strateškom nivou nastaviće da obezbjeđuju pravovremene i relevantne strateške smjernice za operacije.

PUT NAPRIJED

Zbog aktuelnih neprijateljstava i logističkih izazova vezanih za transport robe, posebno u Gazu, od partnerskih nacionalnih društava i donatora se ljubazno traži da zatraže smjernice PRCS-a o njegovim inicijalnim potrebama prije nego što odgovore sa donacijama u robi. Ni PRCS, ni ICRC ni IFRC neće moći da prihvate neželjenu, nekoordinisanu i neregulisanu robu i donacije.
PRCS, IFRC i ICRC traže od donatora i partnera da se usredsrede na prioritetne potrebe i razmotre doprinos u gotovini ili novčanoj podršci za robu kao prioritet koji traži najprikladniji i najdostojniji oblik pomoći.
Koristeći svoje uloge, sposobnosti i mreže, partneri Pokreta radiće zajedno na obezbjeđivanju dužnosti brige o osoblju i volonterima, na jačanju poslovnog kontinuiteta PRCS-a, istovremeno proširujući operativnu podršku kako bi odgovorili na teške humanitarne posledice.
Kao predstavnici Pokreta, obavezujemo se da ćemo uložiti sve napore da značajno povećamo humanitarni odgovor, po potrebi i na koordinisan način.
Zahvaljujemo se svim partnerima na podršci.

U znak solidarnosti,

Marwan Jilani
Generalni direktor
Društvo Crvenog polumjeseca Palestine (PRCS)

Alessandra Menegon
Šef Delegacije
Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa (ICRC)

Faisal Mahboob
Šef Delegacije
Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjesec (IFRC)