U ime Društva Crvenog krsta/križa BiH (u daljem tekstu: DCK BiH) pozivam Vas da dostavite ponudu u predmetnom konkurentskom postupku za nabavku završnih zanatskih radova na obnovi lijevog krila objekta u zgradi Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2 u Sarajevu. Procedura nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom i i porceduraom za nabavke Italijanskog Crvenog krsta/križa.

1) Predmet nabavke

  • Predmet nabavke je izvođenje završnih zanatskih radova: ’’Izvođenje završnih zanatskih radova na sanaciji i uređenju lijevog krila objekta u zgradi Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2 u Sarajevu  

Nabavka je odobrena Odlukom o pokretanju i provođenju postupka nabavke putem konkurentskog postupka za dostavu ponude broj: 05-06-49-1/23 od 17.02.2023.

  • Podjela na lotove: NE
  • Procijenjena vrijednost radova sa PDV-a je cca 78.150,00 KM
  • Rok izvršenja radova je 90 (devedeset) dana računajući od dana uvođenja u posao.
  • Mjesto izvođenja radova je na zgradi sjedišta DCK BiH u ulici Kranjčevićeva 2, u Sarajevu /
  • Predmjer radova je izradio ovlašteni inženjer prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u prethodnim fazama obnove projekta.
  • Kontakt osoba Dobavljača je Miljana Kovačević, administrativno tehnički sekretar, tel. 033/263-935, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt osoba za tehnička pitanja je Predrag Kožulj, dip.inž.građ., tel. 063/408-618, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

U nastavku je link za preuzimanje kompletne tenderske dokumentacije, galerije skica i predmjera:

1. Tenderska dokumentacija - DOWNLOAD

2. Skica galerija - DOWNLOAD

3. Predmjer završni radovi - DOWNLOAD