JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/01 Rukovodilac Službe traženja u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Rukovodioca Službe traženja, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Planira, koordinira i rukovodi radom Službe traženja,
 2. Sekretar je Komisije Službe traženja,
 3. Održava sve međunarodne kontakte vezane za aktivnosti Službe traženja,
 4. Predstavlja Službu traženja DCK BiH na sastancima na međunarodnom nivou,
 5. Promoviše aktivnosti Službe traženja,
 6. Ima detaljan pregled aktivnosti Službi traženja Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a po potrebi organizuje posjete terenu u saradnji s koordinatorima Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
 7. Koordinira sve aktivnosti Službe traženja koje obavljaju Crveni krst Republike Srpske, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni krst/križ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, tj. radi na usklađivanju strategija, procedura i smjernica, planu aktivnosti za hitne slučajeve, a u cilju osiguranja zajedničkog, koordiniranog, efikasnog i profesionalnog programa rada Službe traženja,
 8. U saradnji s koordinatorima Službe traženja Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine razvija kapacitete Službe traženja na svim nivoima,
 9. Priprema potrebne konsolidovane izvještaje o aktivnostima Službe traženja DCK BiH za Generalnu skupštinu DCK BiH, resorno ministarstvo i Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa,
 10. Održava redovan kontakt s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i Institutom za nestale osobe u Bosni i Hercegovini,
 11. Prati, doprinosi i učestvuje u radu globalne mreže za Obnavljanje porodičnih veza (u daljem tekstu: OPV) Pokreta, obavještava strukturu DCK BiH o najnovijim strateškim pomacima i obavezama vezanim za OPV,
 12. Osigurava usklađenost rada i procedura Službe traženja DCK BiH i primjenu najnovijih alata za rad na OPV-u,
 13. Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom DCK BiH, Pravilnikom o radu Službe traženja i odlukama Generalne skupštine i Predsjedništva DCK BiH,
 14. Sarađuje u pripremi materijala za sjednice Predsjedništva i Generalne skupštine DCK BiH
 15. Vrši druge poslove koje odredi Generalni sekretar

2. Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi: 

Stručna sprema

 • VSS, društveni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine

 • poželjne vještine i znanje primjene standardnih aplikacija i infosistema poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik 

Radno iskustvo

 • Potrebno 3 godine radnog iskustva 
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije 
 • spremnost za terenski rad, sposobnost za komuniciranje, smisao za timski rad
 • senzibilitet za rad sa osobama koje imaju nestale članove porodice ili žele da obnove porodične veze prekinute usljed prirodnih i/ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa, ratova ili drugih hitnih situacija koje zahtijevaju humanitarni odgovor 
 • poznavanje zakona o zaštiti podataka i poštovanje principa povjerljivosti i zaštite podataka 
 • Službe traženja 
 • iskustvo i razumijevanje administrativnih procedura za obradu slučajeva 
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema 
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima 
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine 

Broj izvršilaca: jedan (1) 

Mjesto rada: Sarajevo 

Potrebni dokumenti: 

 • CV 
 • Motivaciono pismo 

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

 • diplome VSS društveni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja; 
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu; 
 • dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru; 
 • uvjerenje o poznavanju engleskog jezika; 

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz: 

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva. 
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti djelokruga rada Službe traženja kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Rukovodilac Službe traženja”


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/02 Asistent u Službi traženja u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Asistenta u Službi traženja, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Izvršavanje poslova administracije za Obnavljanje porodičnih veza (u daljem tekstu: OPV) slučajeva i podataka u skladu s dobijenim smjernicama za OPV i radnim postupcima, elektronski i arhivski,
 2. Metodičan i blagovremen unos podataka u bazu podataka, u skladu s potrebama, uz superviziju rukovodioca Službe traženja,
 3. Osiguravanje statističkih podataka o provedenim aktivnostima i uslugama OPV-a koje su pružene korisnicima, te slučajeva, na svim nivoima DCK BiH,
 4. Postupanje u skladu s drugim instrukcijama rukovodioca Službe traženja, po potrebi,
 5. Praćenje individualnih slučajeva i službene prepiske unutar strukture DCK BiH po pitanju Službe traženja,
 6. Poštovanje principa povjerljivosti i zaštite podataka,
 7. Postupanje u skladu s Osnovnim principima Pokreta i principima rada Službe traženja,
 8. Vrši druge poslove koje odredi Generalni sekretar i rukovodilac Službe traženja.

2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • VSS, društveni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine

 • poželjne vještine i znanje primjene standardnih aplikacija i infosistema poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik

Radno iskustvo

 • Potrebno 1 godina radnog iskustva
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • spremnost za terenski rad, sposobnost za komuniciranje, smisao za timski rad
 • senzibilitet za rad sa osobama koje imaju nestale članove porodice ili žele da obnove porodične veze prekinute usljed prirodnih i/ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa, ratova ili drugih hitnih situacija koje zahtijevaju humanitarni odgovor
 • poznavanje zakona o zaštiti podataka i poštovanje principa povjerljivosti i zaštite podataka

Službe traženja

 • iskustvo i razumijevanje administrativnih procedura za obradu slučajeva
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

 - diplome VSS društveni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu;

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

- uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti djelokruga rada Službe traženja kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Asistent u Službi traženja”


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/03 Koordinator za diseminaciju, mlade, program upozoravanja na opasnost od mina u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Koordinatora za diseminaciju, mlade, program upozoravanja na opasnost od mina, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Promocija humanih vrijednosti,
 2. Širenje znanja o Crvenom krstu/križu,
 3. U saradnji s koordinatorom za pravnu oblast prati teme o međunarodnom humanitarnom pravu, a s vlastima Bosne i Hercegovine, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa i međunarodnim forumima Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca,
 4. Priprema edukacije iz svoje oblasti za strukturu Crvenog krsta/križa,
 5. U saradnji s entitetskim koordinatorima kreira smjernice i koordinira aktivnosti s entitetskim organizacijama za obilježavanje drugih tradicionalnih aktivnosti,
 6. Koordinira Koordinacijskim tijelom mladih DCK BiH,
 7. Organizira kampove mladih,
 8. Priprema sastanke mladih,
 9. Prati rad Evropske mreže mladih,
 10. Realizuje aktivnosti iz Programa upozoravanja na opasnost od mina,
 11. Organizuje takmičenje iz Programa upozoravanje na opasnost od mina,
 12. Radi na edukaciji i promociji Programa upozoravanja na opasnost od mina,
 13. Izrađuje analize, informacije i druge stručne materijale za potrebe Generalnog sekretara i Predsjedništva DCK BiH iz oblasti svojih nadležnosti,
 14. Odgovoran je za implementaciju programskih i projektnih zadataka, poštovanje vremenskih rokova, metodologije rada i svih ostalih obaveza po projektu, programu, potpisanom sporazumu,
 15. Odgovoran je za saradnju s BH MAC-om i drugim državnim, NVO i međunarodnim akterima u protuminskoj akciji,
 16. U saradnji s finansijskim menadžerom prati i daje savjete za izvršavanje budžeta, programa i projekata koji se implementiraju,
 17. Sarađuje u pripremi materijala za sjednice Predsjedništva i Generalne skupštine DCK BiH
 18. Vrši i druge poslove koje odredi Generalni sekretar.

2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • VSS, društveni, tehnički ili prirodni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine

 • poželjne vještine i znanje primjene standardnih aplikacija i infosistema poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik

Dodatno obrazovanje

 • poželjan kurs vršnjačkog edukatora, certifikat osnovnog instruktora MRE

Radno iskustvo

 • Potrebno 2 godine radnog iskustva
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • sposobnost komuniciranja i javnog nastupa, smisao za timski rad, spremnost za terenski rad
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

 - diplome VSS, društveni, tehnički ili prirodni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu;

-  dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

- uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz: 

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti diseminacije, mladih, programa upozoravanja na opasnost od mina kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Koordinator za diseminaciju, mlade, program upozoravanja na opasnost od mina”


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/04 Koordinator za program prve pomoći i program zdravstvene njege u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Koordinator za program prve pomoći i program zdravstvene njege, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Osigurava postojanje potrebne organizacijske strukture za njegu u kući,
 2. Koordinira aktivnosti s organizacijama Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i radi na proširivanju aktivnosti koje se odnose na kućnu njegu,
 3. Radi na razvoju programa prve pomoći,
 4. Prati međunarodne smjernice i standarde iz prve pomoći,
 5. Organizuje Državno takmičenje iz prve pomoći,
 6. Radi na osnaživanju programa osposobljavanja iz prve pomoći vozača, radnika, mladih i sl.
 7. Izrađuje standardne operativne procedure (SOP) za zdravstvene aktivnosti,
 8. Sprovodi treninge, edukacije, certifikacije i seminare u oblasti zdravstvene njege i prve pomoći,
 9. U saradnji s organizacijama Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine radi na javno-zdravstvenom prosvjećivanju,
 10. Priprema programe obilježavanja tradicionalnih datuma u svrhu podizanja svijesti stanovništva o načinima prevencije različitih oboljenja, kao i zdravstvene kulture stanovništva,
 11. Vodi koordinaciju o prijemu i raspodjeli pomoći iz kategorije njega i zdravlje primljene od nacionalnih društava i Pokreta,
 12. Obavlja poslove pripreme projekata u oblasti psiho-socijalne podrške, zdravstva i prve pomoći, te seminare, radionice i obuke radnika i volontera iz navedenih oblasti,
 13. Izrađuje analize, informacije i druge stručne materijale za potrebe Generalnog sekretara i Predsjedništva DCK BiH iz oblasti svojih nadležnosti,
 14. U saradnji s finansijskim menadžerom prati i daje savjete za izvršavanje budžeta, programa i projekata koji se implementiraju,
 15. Razvija bazu podataka iz oblasti svoga djelovanja,
 16. Sarađuje u pripremi materijala za sjednice Predsjedništva i Generalne skupštine DCK BiH
 17. Vrši druge poslove koje odredi Generalni sekretar.

2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • VSS, medicinski, zdravstveni ili prirodni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine

 • poželjne vještine i znanje primjene standardnih aplikacija i infosistema poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik

Dodatno obrazovanje

 • certifikovani instruktor prve pomoći

Radno iskustvo

 • Potrebno 3 godine radnog iskustva
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • spremnost za terenski rad, sposobnost komuniciranja, smisao za timski rad
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

- diplome VSS, medicinski, zdravstveni ili prirodni smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu;

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

- uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti prve pomoći i programa zdravstvene njege kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Koordinator za program prve pomoći i program zdravstvene njege


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/05 Koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Koordinatora za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Izrada relevantnih dokumenata, smjernica, procedura i obrazaca koje koriste Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Srpske, Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine iz oblasti svog djelovanja,
 2. Obavlja pripremu i pokretanje humanitarnih akcija, učestvuje u organizovanju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija i drugih nesreća,
 3. U saradnji s koordinatorom za međunarodnu saradnju, organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim društvima radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i drugih nesreća,
 4. Radi na uspostavljanju timova za odgovor u katastrofama,
 5. Priprema treninge i radi na opremanju timova za odgovor u katastrofama,
 6. Priprema vježbe i simulacije iz oblasti zaštite i spašavanja na nivou DCK BiH,
 7. Učestvuje u predstavljanju DCK BiH na vježbama i simulacijama zaštite i spašavanja unutar strukture DCK BiH,
 8. U saradnji s koordinatorima Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine radi na pripremi i realizaciji edukacija iz pripreme i odgovora na katastrofe za škole, institucije i lokalne zajednice,
 9. Prati naredbe, preporuke i upozorenja relevantnih institucija i prilagođava ih potrebama DCK BiH,
 10. U saradnji s koordinatorima Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vrši procjenu humanitarnih potreba nakon što se dogodi katastrofa,
 11. Provodi aktivnosti kao što su:
  1. Izrada DREF-a,
  2. Hitnog apela,
  3. Projekata odgovora na katastrofe partnerskih nacionalnih društava,
  4. Komunikacija s Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 12. Upravlja hitnim operativnim centrom,
 13. Izrada platformi za praćenje stanja u ovoj oblasti,
 14. U saradnji s finansijskim menadžerom prati i daje savjete za izvršavanje budžeta, programa i projekata koji se implementiraju,
 15. Sarađuje u pripremi materijala za sjednice Predsjedništva i Generalne skupštine DCK BiH
 16. Vrši i druge poslove iz ove oblasti po nalogu Generalnog sekretara.

2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • VSS, društveni, prirodni ili tehnički smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine   

 • poželjne vještine i znanje primjene standardnih aplikacija i infosistema poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik

Radno iskustvo

 • Potrebno 3 godine radnog iskustva
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • spremnost za terenski rad, smisao za timski rad
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema
 • umješnost u pregovaranju s raznim partnerima
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

- diplome VSS, društveni, prirodni ili tehnički smjer, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu;

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

- uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz oblasti djelokruga rada pripreme i odgovora na katastrofe kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom”


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/06 Stručni saradnik za pravnu oblast i međunarodno humanitarno pravo u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Stručnog saradnika za pravnu oblast i međunarodno humanitarno pravo, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Prati zakonske propise i brine o njihovoj primjeni u DCK BiH,
 2. Daje pravne savjete zaposlenima u strukturi DCK BiH,
 3. Brine o upotrebi i zloupotrebi znaka Crvenog krsta/križa,
 4. Priprema, realizuje i prati donošenje normativnih akata vezanih za DCK BiH
 5. Priprema korespodenciju s državnim i drugim organima i organizacijama
 6. Sekretar je Statutarne komisije,
 7. Praćenje carinskih zakona uključujući i međunarodne ugovore,
 8. Vrši pripremu dokumentacije za uvoz robe,
 9. Učestvuje u poslovima na osiguravanju donacija za izgradnju, sanaciju i adaptaciju objekata u vlasništvu DCK BiH i drugih organizacija Crvenog krsta/križa putem donatora iz inostranstva,
 10. Prati donošenje akata i relevantnih dokumenata na nivou Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca iz oblasti humanitarnog prava,
 11. Rad na razumijevanju i širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu
 12. Rad na pripremi razvoja humanitarnog prava u saradnji sa institucijama BiH i MKCK
 13. Sarađuje u pripremi materijala za sjednice Predsjedništva i Generalne skupštine DCK BiH
 14. Vrši i druge poslove koje odredi Generalni sekretar.

2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • VSS, pravni fakultet, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja

Vještine   

 • poznavanje rada na računaru (MS Office)

Strani jezik

 • engleski jezik ili drugi strani jezik

Radno iskustvo

 • Potrebno 2 godine radnog iskustva
 • Probni rad 3 mjeseca

Ostalo

 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • smisao za timski rad
 • poželjno poznavanje Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i volonterski rad kroz strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

- diplome VSS, pravni fakultet, ili najmanje prvi ili drugi ciklus po Bolonjskom sistemu obrazovanja;

- potvrde ili uvjerenja kao dokaz o radnom iskustvu;

- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

- uvjerenje o poznavanju engleskog jezika;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Svi prijavljeni kandidati, koji imaju uredne prijave, biće pozvani na ispit pred Komisijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Ispit će biti iz pravne oblasti i međunarodnog humanitarnog prava kao i iz osnovnih elemenata Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Stručni saradnik za pravnu oblast i međunarodno humanitarno pravo”


JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta službenika

1/07 Čistač – kafe kuhar u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Poslovi Čistača – kafe kuhara, pored uobičajenih, podrazumijevaju sljedeći opis poslova i zadataka:

 1. Čisti i sprema radni prostor zaposlenih i salu za sjednice,
 2. Održava i dezinficira zajedničke prostorije,
 3. Obavlja poslove kuhanja kafe, čaja i drugih napitaka za potrebe Predsjedništva, komisija, radnih sastanaka i sl.,
 4. Odgovara za održavanje inventara kuhinje,
 5. Vrši i druge poslove koje odredi Generalni sekretar.

 2 Pored opštih uslova neophodni su i sljedeći posebni uslovi:

Stručna sprema

 • KV radnik
 • Probni rad 3 mjeseca

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Potrebni dokumenti:

- CV

- Motivaciono pismo

I Ovjerene kopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa:

- diploma stručne spreme predviđene programom za III stepen obrazovanja, KV radnik;

II Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.
 • Za sve dodatne informacije kontaktirati Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/263-935

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

 • Izabrani kandidat dužan je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim radnim mjestom.
 • Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije ne starije od 6 mjeseci sljedećih dokumenata:

  • uvjerenja o državljanstvu;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
  • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka;
  Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 09.12.2022. godine do 16:00 sati, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Ul. Kranjčevićeva 2,

71 000 Sarajevo

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta: Čistač – kafe kuhar ”