Bosna i Hercegovina je i dalje jedna od najzagađenijih zemalja minama u regionu jugoistočne Evrope. Minska prijetnja će još dugo biti prisutna  na prostorima Bosne i Hercegovine, pa je kontinuirano provođenje aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina neophodno kako bi se izbjegle nove žrtve mina i eksplozivnih ostataka zaostalih iz rata.

Struktura DCK BiH, uz podršku MKCK, realizira glavne smjernice programa zajednički planirane na nivou Bosne i Hercegovine, a sve u saradnji sa BHMAC-om, kao vođećim liderom u Bosni i Hercegovini u vezi s problemom mina. DCK BiH je akreditovano od Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini za implementaciju programa upozoravanja na opasnost od mina i prepoznato kao ključni akter programa pomoći žrtvama mina. Strategija protivminskog djelovanja za period 2009-2019. usvojena je 2008. godine. DCK BiH je aktivno učestvovalo u izradi Strategije protivminskog djelovanja i podstrategija za upozoravanje na opasnost od  mina i pomoć žrtvama mina, kao i podstrategije za komunikaciju u protuminskim akcijama.

Upozoravanje na opasnost od mina predstavlja jednu od komponenata protivminskih akcija i ima za cilj da edukacijom, informisanjem putem medija, prezentacijom i razgovorima s ugroženom populacijom podigne svijest stanovništva, smanji broj žrtava i ukaže na dugoročnu opasnost od mina. Struktura DCK BiH uključena je u implementaciju   planova upozoravanja na opasnost od mina u opštinama ugroženim minama u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina sastoje se od javnog informisanja, obuke i povezivanja s lokalnom zajednicom, što ukratko obuhvata sastanke s predstavnicima lokalne vlasti, prezentaciju plana upozoravanja na opasnost od mina, edukaciju lokalnog stanovništva, obuku nastavnika, saradnju s lokalnim medijima u cilju redovnog obavještavanja i edukacije stanovništva, izradu i distribuciju promotivnog materijala i slično. Metodologija rada u ugroženim opštinama obuhvata i zabranu kretanja u područja opasna od mina, što podrazumijeva sistem mjera s ciljem odvraćanja od ulaska u minirana područja. Program upozoravanja na opasnost od mina u ugroženim zajednicama obuhvata trajno obilježavanje i info-panoe na obližnjim saobraćajnicama i u lokalnim zajednicama, što predstavlja novinu, a u pristupu protivminskoj akciji novinu predstavlja i uvođenje redukcije rizika. U sklopu redukcije rizika izgrađuju se dječja igrališta, gdje bi se djeca na bezbjednom području mogla igrati bez problema. 

Takmičenja “Misli - mine!” za djecu osnovnih škola predstavljaju također veoma važnu aktivnost u programu upozoravanja na opasnost od mina. Učenici interaktivnim radom i uz takmičarski duh uče kako sigurno živjeti u Bosni i Hercegovini. Svake godine oko 3.200 učenika učestvuje na takmičenjima od opštinskog preko kantonalnog/regionalnog takmičenja na nivou Brčko Distrikta BiH, te entitetskog do državnog takmičenja. Svake godine obilježava se Svjetski dan borbe protiv mina i Nedjelje upozoravanja na opasnost od mina u entitetskim organizacijama Crvenog križa. Povodom obilježavanja Nedjelja upozoravanja na opasnost od mina organizuju se takmičenja “Misli - mine!”, okrugli stolovi, posjete žrtvama mina, raspisuje se konkurs za učenike osnovnih škola za izradu likovnih i literarnih radova na teme iz ove oblasti.

U cilju adekvatnog prikaza problema mina u Bosni i Hercegovina tokom Kid’s festivala, koji se svake godine održava u Sarajevu, uradi se simulacija minskog polja oivičenog žutom trakom. Učesnicima Kid’s festivala su na raspolaganju instruktori educirani za ovu priliku, kao i koordinatori programa. Pored grupnog rada održava se veliki broj razgovora kako sa djecom tako i s roditeljima o problemu mina u Bosni i Hercegovini. Na štandu Crvenog križa dijeli se i adekvatan promotivni materijal prilagođen ciljnim grupama.

Crveni križ uz pomoć instruktora na terenu realizira i prikupljanje podataka o žrtvama mina. Baza podataka o žrtvama mina u Bosni i Hercegovini poslužila je kao osnov za sadašnju državnu bazu podataka BHMAC-a zajedno sa bazama podataka drugih organizacija. Revizijom te baze podataka, koja je izvršena uz finansiranje Švicarske agencije za razvoj i saradnju, došlo se do podataka da je od početka rata do kraja 2010. godine registrovano 7978, a nakon rata 1674 žrtve mina. 

Prema podacima u bazi podataka, od početka rata do danas u Bosni i Hercegovini je najviše stradalih muškaraca u dobi 19-39 godina koji svjesno ulaze u minirana područja i čine 64,42% svih žrtava i najugroženija su grupa. Djeca mlađa od osamnaest godina čine 8,06% žrtava.Evidentno je da, i pored intenzivnih aktivnosti upozoravanja na mine, u Bosni i Hercegovini, iz raznih razloga, više od 7% žrtava svjesno ulazi u minirane površine. Nezaposlenost i borba za obezbjeđenje sredstava za golu egzistenciju domaćinstva u kojem niko ne ostvaruje redovne prihode skoro su najčešći razlozi za ulaženje u zabranjenu i rizičnu zonu gdje se događaju minski incidenti. Ta pojava upućuje na to da se program na terenu mora sveobuhvatnije provoditi.