U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize KOVID-19 i budućih kriza (RESOPP)“ koji finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, Crveni krst Srbije je u periodu od 23-24.01.2023. godine u Beogradu organizovao obuku partnerskih organizacija pod nazivom „Rad sa kreatorima javnih politika i zagovaranje za promjenu javnih politika u procesu pristupanja EU“. Ova obuka je dio ovog trogodišnjeg regionalnog projekta, a u oblasti zagovaranja za promjenu javnih politika koje se odnose na usluge dugotrajne njege i predstavlja nadogradnju dosadašnjih aktivnosti koje su obuhvatile istraživanja, studije i komplete preporuka vezane za usluge dugotrajne njege na Zapadnom Balkanu.
Obuci je prisustvovalo 20 učesnika iz partnerskih organizacija u projektu: predstavnici nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine. Albanskog udruženja gerijatrije i gerontologije (AAGG), Udruženja za pomoć i razvoj HAJDE (Bosna i Hercegovina), SeConS grupe za razvojne inicijative Srbije, Udruženja slijepih Crne Gore, Humanost NVO (Sjeverna Makedonija), Caritasa Kosovo i Nacionalne organizacije lica sa invaliditetom Srbije (NOOIS),a fasilitatori su bile Apolline Parel ispred Age Platforme za Evropu i Phillipa Tucker isped Evropskog foruma za invaliditet. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine obuci je prisustvovala koordinator za međunarodnu saradnju i koordinator RESOPP projekta Žaklina Ninković.
Partneri u projektu su tokom dvodnevne obuke održane u prostoru EU Info Centra imali priliku da se bliže upoznaju sa pravnim kontekstom i relevantnim javnim politikama vezanim za unapređenje i pristup uslugama dugotrajne njege u okviru Evropske unije. Takođe, dio obuke odnosio se na efikasnu komunikaciju sa donosiocima odluka i kreiranje efektnih strateških planova za javno zagovaranje. Učesnici su kroz rad u grupama praktično vježbali kreiranje poruka za različite zainteresovane strane u procesu javnog zagovaranja.
Nakon završene obuke, u periodu od 24-25.01.2023. godine održan je i sastanak partnera na RESOPP projektu u Kući ljudskih prava i demokratije. Na sastanku je razgovarano o rezultatima postignutim u drugoj godini implementacije i dogovorena je dinamika aktivnosti za preostali period provedbe projekta.