Dana 08.10.2021. godine u sjedištu DCKBiH održan je bilateralni sastanak delegacije Švajcarskog Crvenog krsta (ŠCK) gosp. Lukas Sallmanna, direktora odjela za marketing i komunikacije ŠCK, g-đe Aleksandre Papis, koordinatora programa Starenje i zdravlјe ŠCK i g-đe Mihele Hinić, predstavnika ŠCK u BiH sa delegacijom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH), Crvenog krsta Republike Srpske (CKRS) i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine (CKFBiH) u sastavu:  predsjednik DCKBiH gosp. Milojko Grujičić, potpredsjednik DCKBiH gosp. Husein Kličić, potpredsjednik DCKBiH gosp. Drago Martinović, generalni sekretar DCKBiH mr Rajko Lazić, generalni sekretar CKRS g-đa Snježana Kovač, generalni sekretar CKFBiH gosp. Namik Hodžić i koordinator za međunarodnu saradnju DCKBiH g-đa Žaklina Ninković.  

Na sastanku se razgovaralo o procesu mobilizacije resursa i prikupljanja sredstava u DCKBiH i njegovim sastavnim dijelovima CKRS i CKFBiH, kao i potrebnim preduslovima da ŠCK podrži ovaj bitan proces u narednom periodu. Tom prilikom iskazana je zahvalnost kolegama iz ŠCK na kontinuiranoj podršci i  izražena nada da će se zajedničke programske i projektne aktivnosti uspješno realizovati i intenzivirati u narednom periodu, uz završetak procesa kadrovskog jačanja sjedišta DCKBiH, CKRS i CKFBiH  a sve u cilјu unapređenja cjelokupnog rada Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini i efikasnijeg odgovora na sve veće izazove sa kojima se suočava.  

Takođe je potvrđena opredijeljenost rukovodstva i menadžmenta DCKBiH i njegovih sastavnih dijelova CKRS i CKFBiH za strateški pristup procesu izgradnje kapaciteta u oblasti prikupljanja sredstava, posebno imajući u vidu dugogodišnju partnersku saradnju i finansijsku podršku pruženu od strane ŠCK, kao i iskustvo, ekspertizu i uspješne aktivnosti i primjere dobre prakse ŠCK u ovoj oblasti. Kao dobra polazna osnova za ulazak DCKBiH u ovaj važan proces izgradnje kapaciteta za dobro funkcionisanje organizacije istaknuta je izrada studije za analizu tržišta u Bosni i Hercegovini, koja je urađena uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i partnera iz Međunarodnog pokreta i koja će uskoro biti predstavljena njegovom rukovodstvu.