1. Административно технички асистент у Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине

Послови Административно техничког асистента, поред уобичајених, подразумијевају сљедећи опис послова и задатака:

 1. Врши административне послове који су у вези с остварењем функције Генералног секретара,
 2. Врши пријем, комплетирање и разврставање материјала за Генералног секретара,
 3. Припрема и ажурира седмичне, мјесечне подсјетнике о планираним активностима Генералног секретара,
 4. У сарадњи са сарадником за правну област прикупља, обједињује и припрема материјале за радне састанке, Предсједништвои Генералну скупштину ДЦK БиХ,
 5. Води главну књигу протокола, што укључује:
 • Прима, протоколише и разврстава службену пошту и акте,
 • Прати главни е-маил ДЦK БиХ,
 • Прима телефонске позиве упућене на средишњи број ДЦK БиХ,
 • Чува службене печате ДЦK БиХ,

Осигурава техничке и друге услове за припрему и одржавање састанака,
Води евиденцију и протокол пословних састанака Генералног секретара,
Води записнике са сједница Предсједништва ДЦK БиХ
Врши друге послове по налогу Генералног секретара

2. Поред општих услова неопходни су и сљедећи посебни услови:

Стручна спрема

 • ВСС, правни, друштвени смјер, или хуманистички смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања

Вјештине

 • пожељне вјештине и знање примјене стандардних апликација и инфосистема познавање рада на рачунару (МС Оффице)

Страни језик

 • енглески језик

Радно искуство

 • Потребно 2 године радног искуства
 • Пробни рад 3 мјесеца

Остало

 • возачка дозвола „Б“ категорије
 • смисао за тимски рад

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

Потребни документи:

 • ЦВ
 • Мотивационо писмо

I Овјерене копије докумената не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа:

 • дипломе ВСС правни, друштвени смјер, или хуманистички смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском
 • систему образовања;
 • потврде или увјерења као доказ о радном искуству;
 • доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару;
 • увјерење о познавању енглеског језика;

II Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ђелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа - исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гђе је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.
У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гђе је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те ђелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.

За све додатне информације контактирати Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на телефон број 033/263-935

Додатни документи који се достављају накнадно:

 • Сви пријављени кандидати, који имају уредне пријаве, биће позвани на испит пред Kомисијом Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Испит ће бити из области ђелокруга рада Административно техничког асистента као и из основних елемената Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.
 • Изабрани кандидат дужан је Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
 • Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије не старије од 6 мјесеци сљедећих докумената:
  - увјерења о држављанству;
  - увјерења о општој здравственој способности;
  - увјерења о невођењу кривичног поступка;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Kомисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе

Сва тражена документа треба доставити најкасније до 28.09.2023. године до 16:00 сати, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Друштво Црвеног крста/крижа БиХ

Ул. Kрањчевићева 2,

71 000 Сарајево

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста: Административно технички асистент”