ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радног мјеста службеника:  Стручни сарадник за јавне набавке и финансије

Послови Стручног сарадника за јавне набавке и финансије, поред уобичајених, подразумијевају сљедећи опис послова и задатака:

 1. Врши редовна вирманска плаћања
 2. Води књиге улазних фактура И излазних фактура
 3. Води благајничко пословање
 4. Припрема документацију за обрачун налога личних доходака, накнада за топли оброк и превоз, регреса  и налога за службена путовања (у земљи и иностранству)
 5. Врши издавање службених налога у земљи и иностранству
 6. Припрема документацију за обрачун И доставља финансијском менаџеру
 7. Асистира у припреми финансијских пројектних извјештаја, те остале потребне документације за потребе донатора 
 8. Учествује у организацији пројектних састанака, конференција, семинара и радионица
 9. Обавља послове секретара Комисије за јавне набавке
 10. Проводи процедуре набавке у складу са Законом о јавним набавкама и процедурама донатора,
 11. Прикупља, припрема И архивира документе према прописима И процедурама донатора, те у складу са финансијским правилима 
 12. Поштовање принципа повјерљивости И заштите података
 13. Сурађује у припреми материјала за сједнице Предсједништва и Генералне скупштине ДЦК БиХ
 14. Обавља и друге послове које одреди Генерални секретар и Финансијски менаџер

2. Поред општих услова неопходни су и сљедећи посебни услови: 

Стручна спрема

 • ВСС, економски или рачуноводствени смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања
 • Потврда или увјерење о искуству на пословима јавне набавке

Вјештине

 • пожељне вјештине и знање примјене стандардних апликација и инфосистема познавање рада на рачунару (МС Оффице)

Страни језик

 • енглески језик 

Радно искуство

 • Потребно 1 година радног искуства 
 • Пробни рад 3 мјесеца

Остало

 • возачка дозвола „Б“ категорије 
 • смисао за тимски рад

Број извршилаца: један (1) 

Мјесто рада: Сарајево 

Потребни документи: 

 • ЦВ 
 • Мотивационо писмо 

И Овјерене копије докумената не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа:

 • ВСС, економски или рачуноводствени смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања
 • потврде или увјерења као доказ о радном искуству;
 • доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару; 
 • увјерење о познавању енглеског језика; 

ИИ Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ: 

 • У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа - исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства. 
 • У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
 • За све додатне информације контактирати Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на телефон број 033/263-935

Додатни документи који се достављају накнадно:

 • Сви пријављени кандидати, који имају уредне пријаве, биће позвани на испит пред Комисијом Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Испит ће бити из области дјелокруга рада Стручног сарадника за јавне набавке И финансије као и из основних елемената Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.
 • Изабрани кандидат дужан је Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
 • Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије не старије од 6 мјесеци сљедећих докумената:
  • увјерења о држављанству;
  • увјерења о општој здравственој способности;
  • увјерења о невођењу кривичног поступка;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


Сва тражена документа треба доставити најкасније до 22.01.2024. године до 16:00 сати, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Друштво Црвеног крста/крижа БиХ

Ул. Крањчевићева 2, 71 000 Сарајево

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста: Стручни сарадник за јавне набавке и финансије”.

Локација: Сарајево (Рад из фирме)

Број извршилаца: 1

Датум објаве: 10.01.2024.

Трајање огласа: 12 дана (истиче 22.01.2024.)


ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радног мјеста службеника: Стручни сарадник за прикупљање средстава и израду пројеката

Послови Стручног сарадника за прикупљање средстава и израду пројеката, поред уобичајених, подразумијевају сљедећи опис послова и задатака:

 1. У сарадњи са координаторима редовно прати конкурсе, јавне позиве за апликације пројеката, припрема пројектну документацију, пише извјештаје, те предлаже координаторима програмских активности, генералном секретару И органима ДЦК БиХ пројектне приједлоге
 2. Пордшка генералном секретару у активностима прикупљања средстава
 3. Припрема и реализује активности прикупљања средстава према донаторима
 4. Одржава транспарентност, квалитет И одговорност у свим активностима прикупљања средстава
 5. У сарадњи с ентитетским координаторима осигурава смјернице за активности прикупљања средстава у оквиру структуре ДЦК БиХ
 6. У сарадњи с ентитетским координаторима води и спроводи истраживања тржишта И маркетиншке иницијативе за процјену приоритета донатора И идентификацију могућности за прикупљање средстава
 7. У сарадњи с ентитетским координаторима спроводи, процјењује И континуирано унапређује маркетиншку стратегију прикупљања средстава ДЦК БиХ
 8. Развија И одржава базу података донатора
 9. Израђује потребне извјештаје по захтјеву донатора или ресорног министарства
 10. Организује обуке за прикупљање И управљање средствима за потребе структуре ДЦК БиХ
 11. Представљање програмских активности корпоративном сектору
 12. У сарадњи с финансијским менаџером прати и даје савјете за извршавање буџета, програма и пројеката који се имплементирају
 13. Сарађује у припреми материјала за сједнице Предсједништва и Скупштине ДЦК БиХ
 14. Врши друге послове по налогу генералног секертара

2. Поред општих услова неопходни су и сљедећи посебни услови: 

Стручна спрема

 • ВСС, економски или менаџерски смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања

Вјештине

 • пожељне вјештине и знање примјене стандардних апликација и инфосистема познавање рада на рачунару (МС Оффице)

Страни језик

 • енглески језик 

Радно искуство

 • Потребно 3 године радног искуства 
 • Пробни рад 3 мјесеца

Остало

 • возачка дозвола „Б“ категорије 
 • смисао за тимски рад

Број извршилаца: један (1) 

Мјесто рада: Сарајево 

Потребни документи: 

 • ЦВ 
 • Мотивационо писмо 

И Овјерене копије докумената не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа:

 • ВСС, економски или менаџерски смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања
 • потврде или увјерења као доказ о радном искуству;
 • доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару; 
 • увјерење о познавању енглеског језика; 

ИИ Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ: 

 • У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа - исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства. 
 • У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
 • За све додатне информације контактирати Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на телефон број 033/263-935

Додатни документи који се достављају накнадно:

 • Сви пријављени кандидати, који имају уредне пријаве, биће позвани на испит пред Комисијом Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Испит ће бити из области дјелокруга рада Стручног сарадника за прикупљање средстава и израду пројеката као и из основних елемената Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.
 • Изабрани кандидат дужан је Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
 • Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије не старије од 6 мјесеци сљедећих докумената:
  • увјерења о држављанству;
  • увјерења о општој здравственој способности;
  • увјерења о невођењу кривичног поступка;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


Сва тражена документа треба доставити најкасније до 22.01.2024. године до 16:00 сати, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Друштво Црвеног крста/крижа БиХ

Ул. Крањчевићева 2, 71 000 Сарајево 

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста: Стручни сарадник за прикупљање средстава и израду пројеката”.

Локација: Сарајево (Рад из фирме)

Број извршилаца: 1

Датум објаве: 10.01.2024.

Трајање огласа: 12 дана (истиче 22.01.2024.)


ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радног мјеста службеника: Логистичар

Послови Логистичара, поред уобичајених, подразумијевају сљедећи опис послова и задатака:

 • Планирање, организација И контрола процеса транспорта и складиштења хуманитарних роба
 • Контрола количине залиха роба у складишту
 • Врши координацију увоза хуманитарне робе
 • Врши евиденцију пристигле хуманитарне робе И даљу расподјелу
 • Одржава складишни простор чистим И уредним
 • Припрема документацију за увоз робе
 • Обавља послове возача службених возила
 • Брине се о одржавању возила у складу с Правилником о кориштењу, управљању, одржавању И регистрацији моторних возила ДЦК БиХ
 • Врши пријевоз особа И робе за потребе Стручне служба
 • Врши дистрибуцију хитне поште
 • Врши И друге послове које одреди Генерални секретар

2. Поред општих услова неопходни су и сљедећи посебни услови: 

Стручна спрема

 • ССС/ИВ степен образовања

Вјештине

 • пожељне вјештине и знање примјене стандардних апликација и инфосистема познавање рада на рачунару (МС Оффице)

Радно искуство

 • Потребно 3 године радног искуства 
 • Пробни рад 3 мјесеца

Остало

 • возачка дозвола „Б“ категорије 
 • смисао за тимски рад

Број извршилаца: један (1) 

Мјесто рада: Сарајево 

Потребни документи: 

 • ЦВ 
 • Мотивационо писмо 

И Овјерене копије докумената не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа:

 • Диплома ССС/ ИВ степен образовања;
 • потврде или увјерења као доказ о радном искуству;
 • доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару; 

ИИ Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ: 

 • У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа - исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства. 
 • У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
 • За све додатне информације контактирати Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на телефон број 033/263-935

Додатни документи који се достављају накнадно:

 • Сви пријављени кандидати, који имају уредне пријаве, биће позвани на испит пред Комисијом Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Испит ће бити из области дјелокруга рада Логистичара као и из основних елемената Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.
 • Изабрани кандидат дужан је Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
 • Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије не старије од 6 мјесеци сљедећих докумената:
  • увјерења о држављанству;
  • увјерења о општој здравственој способности;
  • увјерења о невођењу кривичног поступка;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


Сва тражена документа треба доставити најкасније до 22.01.2024. године до 16:00 сати, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Друштво Црвеног крста/крижа БиХ

Ул. Крањчевићева 2, 71 000 Сарајево 

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста: Логистичар”.

Локација: Сарајево (Рад из фирме)

Број извршилаца: 1

Датум објаве: 10.01.2024.

Трајање огласа: 12 дана (истиче 22.01.2024.)


ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радног мјеста службеника: Координатор за комуникације и маркетинг

Послови Координатора за комуникације и маркетинг, поред уобичајених, подразумијевају сљедећи опис послова и задатака:

 • Свакодневно прати домаћу И свјетску штампу И вијести
 • Прикупља И обрађује информације И извјештаје из структуре ДЦК БиХ
 • Организује свечаности, академије и донаторске вечере
 • Креира донаторске кампање
 • Припрема промотивни материјал у сарадњи са програмским координаторима
 • Припрема пројекте из области информисања
 • Управља кризним информисањем 
 • Сарађује са ентитетским координаторима за информисање у имплементацији програмских И пројектних активности, као И обиљежавању значајних датума
 • Припрема И реализује медијске наступе
 • Врши медијско праћење свих активности Црвеног крста/крижа
 • Управља онлине платформама за комуникације : 
  • развијање и одржавање дигиталне/социал  медиа стратегије
  • континуирано креирање садржаја за друштвене медије
  • предлагање, дизајнирање И имплементација дигиталних пројеката
  • ефектно и благовремено упућивање упита на друштбвеним медијима
  • анализа успјеха дигиталних кампања
  • одређивање канала И облика промоције
  • израда маркетинг планова за специфичне активности И потребе
  • извјештавање о потребама и активностимна  у току ванредних ситуација
  • води И ажурира евиденцију о медијима
  • брине о редовном ажурирању података на wеб страници ДЦК БиХ и у сарадњи са програмским координаторима сачињава текстове за исту
 • Организује прес конференцију И наступе у медијима овлаштених особа ДЦК БиХ
 • Припрема саопштења за јавност И средства јавног информисања из надлежности ДЦК БиХ и реаговања на извјештаје медија
 • По налогу Предсједника И Генералног секретара иступа у име ДЦК БиХ у јавности И медијима
 • Израђује и проводи комуникацијску стратегију
 • Припрема и води медијску кампању за пројекте ДЦК БиХ
 • Врши фотографисање и видео снимање за потребе промоције програмских садржаја
 • Припрема едукације из своје области за структуру Црвеног крста/крижа
 • У сарадњи са финансијским менаџером прати И даје савјете за извршавање буџета, програма И пројеката који се имплементирају
 • Сарађује у припреми материјала за сједнице Предсједиштва И Генералне скупштине ДЦК БиХ
 • Врши И друге послове које одреди Генерални секретар

2. Поред општих услова неопходни су и сљедећи посебни услови: 

Стручна спрема

 • ВСС, друштвени, природни, технички или хуманистички смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања

Вјештине

 • пожељне вјештине и знање примјене стандардних апликација и инфосистема познавање рада на рачунару (МС Оффице)

Страни језик

 • енглески језик 

Радно искуство

 • Потребно 3 године радног искуства 
 • Пробни рад 3 мјесеца

Остало

 • возачка дозвола „Б“ категорије 
 • смисао за тимски рад

Број извршилаца: један (1) 

Мјесто рада: Сарајево 

Потребни документи: 

 • ЦВ 
 • Мотивационо писмо 

И Овјерене копије докумената не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа:

 • дипломе ВСС правни, друштвени смјер, или хуманистички смјер, или најмање први или други циклус по Болоњском систему образовања;
 • потврде или увјерења као доказ о радном искуству;
 • доказ о траженом нивоу знања рада на рачунару; 
 • увјерење о познавању енглеског језика; 

ИИ Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ: 

 • У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа - исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства. 
 • У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
 • За све додатне информације контактирати Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине на телефон број 033/263-935

Додатни документи који се достављају накнадно:

 • Сви пријављени кандидати, који имају уредне пријаве, биће позвани на испит пред Комисијом Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Испит ће бити из области дјелокруга рада Координатора за комуникације и маркетинг као и из основних елемената Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца.
 • Изабрани кандидат дужан је Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
 • Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене фото-копије не старије од 6 мјесеци сљедећих докумената:
  • увјерења о држављанству;
  • увјерења о општој здравственој способности;
  • увјерења о невођењу кривичног поступка;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Сва тражена документа треба доставити најкасније до 22.01.2024. године до 16:00 сати, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Друштво Црвеног крста/крижа БиХ

Ул. Крањчевићева 2, 71 000 Сарајево 

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста: Координатор за комуникације и маркетинг”.

Локација: Сарајево (Рад из фирме)

Број извршилаца: 1

Датум објаве: 10.01.2024.

Трајање огласа: 12 дана (истиче 22.01.2024.)