Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u sastavu: predsjednik Marko Sinanović, generalni sekretar Namik Hodžić, koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković, koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom Stefan Lopatić i predstavnici mladih Medina Selimić i Miloš Piljević učestvovala je na 14. Mediteranskoj konferenciji društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca održanoj u periodu od 12-15.06.2023. godine u Kairu, Egiptu. Predstavnici mladih DCK BiH su takođe uzeli aktivno učešće na 3. sastanku mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Mediterana, koji je prethodno održan uz učešće lidera mladih iz 18 nacionalnih društava u periodu od 10-12.06.2023. godine u Kairu a na kojem su mladi imali mogućnost razgovarati o klimatskim promjenama, brizi o sebi, inkluziji i ravnopravnosti polova, migracijama. Takođe, predstavnica mladih DCK BiH Medina Selimić bila je jedan od fasilitatora na sesiji o mentalnom zdravlju i brizi o sebi u saradnji sa referentnim centrom za mentalno zdravlje i psihološku podršku MFDCKiCP.

Na 14. Mediteranskoj konferenciji su učestvovali predstavnici rukovodstva, osoblja i volontera iz 22 nacionalna društva iz oblasti Mediterana, 8 nacionalnih društava koji su prisustvovali u svojstvu gosta, predsjedavajuća Stalne komisije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, rukovodstvo MFDCKiCP: predsjednik, potpredsjednici za Evropu i Afriku i nacionalna društva članovi Upravnog odbora, predstavnici MKCK, Klimatskog centra CKiCP, Solferino akademije MFDCKiCP, kao i profesori-predavači sa Univerziteta širom Egipta. Na konferenciji se razgovaralo o pitanjima od važnosti za rad nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u oblasti Mediterana, kao što su: kompleksne humanitarne krize – kolektivni odgovor mediteranskih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca na sadašnje i buduće humanitarne izazove u mediteranskom basenu, klimatske promjene i okolina – jačanje zajedničke akcije, migracije i raseljenje - jačanje rada duž migracijskih ruta i humanitarna diplomatija, preoblikovanje humanitarnog rukovodstva, socijalna inovacija i tehnologija, izgradnja mreže Međunarodne federacije društava  Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) spremne za budućnost, a takođe su održane prezentacija Zajedničkog organizacionog odbora Statutarnih sastanaka MKCK/MFDCKiCP i konsultacije vezano za pripremu Statutarnih sastanaka Pokreta (Savjet/Vijeće delegata i 34. Međunarodna konferencija Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca) koji će se održati u oktobru 2024. godine.

U diskusijama vođenim na konferenciji je istaknuta i dalje aktuelna relevantnost obaveza koje su navedene u Sarajevskoj deklaraciji usvojenoj na 13. Mediteranskoj konferenciji, kao i potreba uspostavljanja indikatora i kontinuiranog monitoringa na uspunjavanju obaveza iz usvojene Deklaracije sa 14. Mediteranske  konferencije u Kairu, sa posebnim fokusom na bazičnu podršku pozitivnom mentalnom zdravlju i psihosocijalnom blagostanju volontera i profesionalaca.

Takođe je tokom rada u Radnim grupama koordinator DCK BiH za pripremu i odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim operativnim centrom zajedno sa kolegom iz Crvenog krsta Crne Gore održao zapaženu prezentaciju o saradnji nacionalnih društava u radu duž migracijskih ruta, a predstavnica mladih DCK BiH Medina Selimić je predstavila zaključke cjelokupne sesije odgovora i angažmana na polju migracija.

Tokom 14. Mediteranske  konferencije upriličen je susret sa predsjednikom MFDCKiCP i potpredsjednikom MFDCKiCP za Evropu, te su ostvareni kontakti i održani bilateralni sastanci sa delegacijama sljedećih nacionalnih društava: Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Egipta, Italije, Libije, Maroka, Palestine, Slovenije, Srbije, Španije i Turske, kao i sa predsjednikom i direktorom Centra za saradnju u oblasti Mediterana, te je dogovoreno ostvarivanje i jačanje saradnje kroz posjete u narednom periodu i potpisivanje Memoranduma o saradnji, kao i obnavljanje postojećih Memoranduma o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa sa sestrinskim nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.