Sastanak generalnog sekretara DCK BiH Namika Hodžića sa saradnicima i šefa Delegacije klastera MFDCKiCP za centralnu i jugoistočnu Evropu Marie Kristensen sa saradnicima sa predstavnicom DG ECHO odgovornom za Bosnu i Hercegovinu Elianom Irato (ECHO TA) i predstavnicima Save the children i DRC-a u Bosni i Hercegovini održan je dana 21.02.2024. godine u sjedištu DCK BiH u Sarajevu.

Imajući u vidu da je ECHO-ovo finansiranje aktivnosti odgovora Bosne i Hercegovine na migracije dostupno do marta/aprila 2024. godine, sastanak je organizovan kako bi se predstavile potrebe i kapaciteti koji ostaju u zemlji a vezano za proces tranzicije upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini. Prethodno su održani sastanci predstavnice DG ECHO sa UNICHEF-om i drugim akterima, a glavna tema ovog sastanka je bila predstavljanje uloge i položaja DCK BiH kao jedne od najznačajnih organizacija koja je sa partnerima i donatorima u kontinuitetu već šest godina izuzetno aktivna u pružanju odgovora na migracije. Tom prilikom istaknuto je da se odgovor DCK BiH u oblasti migracija realizuje na dva načina: 1) volonterski kapaciteti, 2) finansijska sredstva koja se dobijaju kroz projektne aktivnosti te da su položaj i uloga strukture DCK BiH u oblasti migracija definisani  "Deklaracijom" koju je donijelo DCK BiH, a kojom je svim akterima ponudilo svoje kapacitete u oblasti migracija. Istaknuto je da naredni korak jeste izrada Plana konkretnih aktivnosti, te da predstoji da vlasti i partneri jasno ukažu šta očekuju od DCK BiH i koja bi bila njegova uloga. Posebno je naglašeno da je DCK BiH razvilo veoma uspješnu saradnju sa Ministarstvom bezbjednosti/sigurnosti BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te drugim institucijama, tako da je prepoznato kao jedan od ključnih aktera u migracijama i djelovanju u katastrofama.

Takođe je rečeno da je DCK BiH sa svojom strukturom veoma snažna organizacija, koja naročito svojim ljudskim resursima predstavlja pouzdanog partnera za sve zainteresovane organizacije/institucije, te da sve svoje  kapacitete DCK BiH gradi u lokalnim zajednicama, kako bi unaprijedili kapacitete i samoodrživost lokalnih zajednica, te izgrađene kapacitete ostavili za budućnost. Takođe je iskazana zahvalnost ECHO-u, koji je sa EU izdvojio značajna sredstva i omogućio realizaciju pomoći za osobe u pokretu u Bosni i Hercegovini, te je naglašeno da iskustvo i kapaciteti DCK BiH predstavljaju osnov za dalje unaprjeđenje saradnje, a u skladu sa potrebama ugroženog stanovništva. U tom smislu, posebno je istaknut model rada mobilnih timova za pružanje podrške migrantima u pokretu van privremenih prihvatnih centara koji se mogu uključiti u realizaciju i drugih aktivnosti DCK BiH, a ne samo odgovora na migracije, za što je svakako potrebna značajna podrška partnera. Ono što je cilj jeste ojačati kapacitete DCK BiH da mođe pružiti odgovor na potrebe svih migranata, a jedan od najuspješnijih načina jeste jačanje lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa kako bi mogle da pruže pomoć za sve, a zbog svoje organizovanosti ta pomoć bi bila dostupna na svim dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine. Ovakva nastojanja se apsolutno podudaraju sa globalnim nastojanjima MFDCKiCP.

Predstavnica ECHO-a je tom prilikom potvrdila želju da se uz sredstva dostupna do kraja marta/aprila 2024. godine pomogne DCK BiH u razvoju kapaciteta. Takođe je istaknuta želja da se razmotre te mogućnosti i sa drugim akterima (DRC, Save the Children). Naglašeno je da iako nije sasvim jasna strategija tranzicije upravljanja migracijama u Bosni i Hercegovini, ipak je jasno da će DCK BiH biti jedan od ključnih aktera u tom procesu. Takođe je predloženo da se razmotri na koji način DCK BiH i partnerske organizacije mogu kombinovati svoje aktivnosti u narednom periodu, kako bi se uštedila sredstva te produžile potrebne aktivnosti na terenu.